3000 forsikringsskader etter stormen Tor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

3000 forsikringsskader etter stormen Tor

Stormen Tor anslås til å komme på 180 millioner kroner totalt i naturskadeerstatninger. 
– De fleste skadene som er meldt inn til forsikringsselskapene er relativt små, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Med totalt 3000 innmeldte skader har stormen Tor forårsaket langt færre bygningsskader enn stormene "Nina" i 2015 og "Dagmar" i 2011. 

Det er meldt mange relativt små skader, men også noen store hvor for eksempel tak har blåst av. Langs kysten er det i tillegg til bygningsskadene også skader på båter, campingvogner og biler, men de inngår ikke i naturskadetallene.

Det er fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Hordaland som er hardest rammet denne gangen, med anslagsvis 1000, 800 og 500 meldte skader. 

Tidligere store stormhendelser

År Hendelse Antall meldte skader Erstatningsutbetalinger, kr.
2011 Berit   5 838    440 842 186
2011 Dagmar 20 337 1 384 268 484
2015 Nina 12 515    595 000 000

 

Graf over naturskader
Graf naturskader

Erstatning og naturskade

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. Vilkårene for naturskadeerstatningen finner du i forsikringsavtalen som du har med ditt selskap. Ved skade bør du derfor ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle.

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning.

Mer om naturskader.

Offentlig erstatning

Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader er f.eks. skade på dyrka mark og bruer.