Innskuddspensjon øker stadig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innskuddspensjon øker stadig

Premieinngangen for innskuddspensjon har vært økende de senere årene, mens utviklingen for privat ytelsespensjon har gått i motsatt retning, viser ny statistikk fra Finans Norge.

Størstedelen av den samlede kapitalen er fortsatt knyttet til private ytelsesordninger (om lag 362 milliarder kroner), mens kapitalen i innskuddspensjon utgjør om lag 148 milliarder kroner.

Brutto forfalt premie for privat tjenestepensjon samlet er om lag 35,5 milliarder kroner ved utgangen av 2015, en økning på seks prosent fra 2014, og innskuddsbaserte ordninger utgjør om lag 57 prosent (20,3 milliarder kroner) av dette.  

Graf.

Noen hybridordninger er etablert

Det ble i 2014 åpnet opp for at bedrifter i privat sektor kunne etablere tjenestepensjonsordninger etter lov om tjenestepensjon. De første såkalte hybridordningene ble etablert i 2015, og innbetalt premie for disse utgjør ved utgangen av 2015 i underkant av 49 millioner kroner.

Høyere forpliktelser og lavere premier i kommunal

For kommunal sektor utgjør brutto forfalt premie i 2015 34,2 milliarder kroner mot 40,3 milliarder året før, dvs. en nedgang på 15 prosent. Nedgangen henger blant annet sammen med at ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon som ble innført fra 2015.

For kommunale ordninger utgjør forsikringsforpliktelsene 460 milliarder kroner ved utgangen av 2015, en økning på 6 prosent siden året før.

Graf

Individuell pensjonssparing

Ved utgangen av 2015 er samlet premie for individuell pensjon 1,8 milliarder kroner, hvorav premie knyttet til IPS utgjør 356 millioner kroner. Dette er en svak økning siden 2014.

Nedgangen i nytegnet premie for IPS fortsatte gjennom 2015, med en reduksjon på 20 prosent fra 2014.

– Pensjonsreformen og overgang til innskuddspensjon for de fleste ansatte i privat sektor innebærer at egen pensjonssparing burde vært langt høyere. Myndighetene kan gjøre noe med dette. Vi har fremmet forslag til endringer i skattereglene knyttet til IPS, og har også foreslått at mulighetene for individuell tilleggssparing i forbindelse med tjenestepensjonsordningene bør innføres, sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.