Gode resultater i bankene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gode resultater i bankene

Lave utlånstap og redusert kostnadsnivå bidro til at norske bankkonsern hadde gode resultater før skatt i 2015. Det går fram av Finanstilsynets analyse av fjorårets bankresultater.

Resultatet utgjorde 1,1 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og gav en egenkapitalavkastning på 12,2 prosent. Risikopåslagene for obligasjoner steg markert fra september, både internasjonalt og i Norge, men det tar tid før de økte finansieringskostnadene får full effekt på bankenes innlånskostnader. Til tross for svakere vekst i økonomien, var bankenes tap på utlån fortsatt lave, og misligholdte engasjementer sank sammenlignet med 2014, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

Høy utlånsvekst

Den høye utlånsveksten til personkunder fra banker i Norge fortsatte gjennom 2015, og var 7,9 prosent ved utgangen av året (inkludert utenlandske bankers filialer). Utlånsveksten til innenlandske bedriftskunder var 5,6 prosent i 2015 (inkludert filialer).

Økt kapitaldekning

Bankenes kapitaldekning økte også i 2015. De økte kapitalkravene som ble innført fra 2013, vil være fullt innfaset i 2016. De gode resultatene i bankene og moderate utbytter gir norske banker et godt utgangspunkt for å oppfylle kapitalkravene i 2016. Bankene vil være godt rustet til å møte utfordringene knyttet til svakere vekstutsikter uten å måtte redusere tilgangen på kreditt til kredittverdige kunder.

Livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes resultat før skatt for 2015, etter tildeling til kunder og overføring til kursreguleringsfondet, tilsvarte 0,7 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette var noe bedre enn i 2014.

Selskapene har foretatt oppreservering for langt liv på i overkant av 7 mrd. kroner i 2015, med gjenværende oppreserveringsbehov i om lag samme størrelsesorden. Verdijustert avkastning i kollektivporteføljen var noe svakere enn året før, og utgjorde 4,2 prosent. 

Pensjonskassene har i flere år hatt høyere avkastning enn livsforsikringsselskapene som følge av høyere aksjeandel og oppgang i aksjemarkedene. I 2015 var pensjonskassenes avkastning på om lag samme nivå som livsforsikringsselskapenes.

Skadeforsikring

De norske skadeforsikringsselskapenes resultat før skatt var betydelig lavere i 2015 enn i 2014, først og fremst som følge av lavere finansinntekter. Combined ratio, som er summen av skadekostnader og driftskostnader som andel av premieinntektene, var 86 prosent, som var noe svakere enn i 2014.