Delutredning fra Verdipapirlovutvalget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Delutredning fra Verdipapirlovutvalget

Verdipapirlovutvalget har levert sin første delrapport til Finansdepartementet, med forslag til endringer i verdipapirhandellov- og forskrift. 

Ifølge utvalgets pressemelding tar lovforslaget sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF) mv. Utvalget har blant annet lagt opp til at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller, og at det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter.

Utvalget foreslår videre å presisere at Finanstilsynet skal føre tilsyn med rapportering om betaling til myndigheter etter verdipapirhandelloven § 5-5a, såkalt land for land rapportering, i medhold av de bestemmelsene som gjelder for tilsyn med utsteders finansielle rapportering. For å øke tilgjengeligheten foreslår utvalget at utsteder skal offentliggjøre rapporten på sin hjemmeside.

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt 22.mai 2015, og ledes av Filip Truyen, professor ved Universitetet i Bergen og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Utvalget skal avgi ytterligere to delutredninger, blant annet om gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til direktiv og forordning om markeder i finansielle instrumenter (MiFID II/MiFIR) og forordning om markedsmisbruk (MAR). Finansdepartementet tar sikte på å følge opp delutredningene med separate lovforslag.

Advokat Eirik Solem i DNB representerer Verdipapirfondenes forening (VFF) og Finans Norge i lovutvalget.

Flaggereglene

Utvalgets innstilling er enstemmig bortsett fra når det gjelder flaggereglene.

Et flertall går inn for at det skal flagges ”straks” når transaksjonen(erverv eller avhendelse) er gjennomført. Dette opprettholder dagens regel.

Et mindretall som representerer Finans Norge, VFF, Verdipapirforetakenes Forbund og NHO, går inn for at det skal flagges ”uten ugrunnet opphold, men senest fire handelsdager” etter etter at flaggeplikt oppstår. Dette er i samsvar med EUs hovedregel etter endringen av direktivet.

Mindretallet mener denne løsningen er praktisk begrunnet: Flere finansielle instrumenter skal flagges, ofte med kompliserte beregninger. Det er  lett å gjøre feil og dermed gi feilinformasjon til markedet.

Utredningen vil ventelig bli sendt på  høring i løpet av våren 2016