Positivt pilar 2-initiativ fra Finansdepartementet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positivt pilar 2-initiativ fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om ny pilar 2-praksis. Kapitalkrav under pilar 2 utgjør en viktig del av de samlede kapitalkravene norske banker står overfor. 

Nivået på pilar 2-kapitalkrav er i utgangspunktet bankspesifikt, og fastsettes av Finanstilsynet etter en vurdering av den enkelte banks risiko.

I brevet understreker departementet betydningen av forutberegnelighet og transparens, blant annet av hensyn til behovet for god informasjon til markedet. Videre vektlegger departementet at pilar 2-krav begrunnes, offentliggjøres og at bankenes gis klageadgang. Det presiseres også at generelle og strukturelle forhold som omfatter de fleste banker, som makro- og systemrisiko, skal være reflektert i pilar 1-kravene. Ifølge Finansdepartementet vil en formalisering av pilar 2-krav ikke endre terskelverdien for automatiske restriksjoner på betaling av utbytte, rente på kjernekapital mv.

Finanstilsynets kommunikasjon av ny pilar 2-praksis i fjor høst skapte usikkerhet om hvilket kapitalkravsnivå norske banker må ta høyde for, og uforutsigbarheten bidro også til negative markedsreaksjoner.

– Finans Norge har hatt konstruktive drøftelser med Finansdepartementet og Finanstilsynet om ny pilar 2-praksis. Dagens initiativ fra Finansdepartementet er svært positivt, fordi det legger til rette for et mer tydelig og klart pilar 2-rammeverk. Pilar 2-krav vil med dette kunne bli forutsigbare og transparente, og dialogen mellom myndighetene og bankene vil kunne bli styrket, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– Flere land har arbeidet med å skape forutberegnelighet og åpenhet rundt pilar 2-krav. Den europeiske banktilsynsmyndigheten har nylig anbefalt det samme. Nå sørger Finansdepartementet for at man strekker seg mot de samme prinsippene i Norge, sier Kreutzer.

– Forutsigbare pilar 2-krav medvirker til god kapitalplanlegging i bankene, som igjen kommer norsk økonomi til gode ved at det bidrar til stabil kredittyting. Transparens om kravene gjør det også mulig for bankene å iverksette risikoreduserende tiltak, slik at utsiktene for finansiell stabilitet styrkes. Dette er et bidrag til å understøtte omstillingene i norsk næringsliv, poengterer Kreutzer.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no