Foreslår felles likestillings- og diskrimineringslov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslår felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår felles likestillings- og diskrimineringslov.
Finans Norge har avgitt høringsuttalelse og støtter forslaget om at forsikringsselskaper kan legge vekt på alder ved beregning av forsikringspremie.

Også banker benytter i dag alder som ett av flere parametre for å differensiere produkttilbud og vilkår. Disse produkttilbudene har en saklig og objektivt begrunnelse, og det er viktig med en løsning som fortsatt muliggjør differensiert – men saklig – behandling på bakgrunn av alder.

Diskrimineringsgrunnlag

Diskrimineringsgrunnlagene politisk syn, fagforeningsmedlemskap, deltidsansettelse og midlertidig ansettelse, samt diskrimineringsvernet på grunn av alder i arbeidslivet, bør beholdes i arbeidsmiljøloven slik departementet foreslår.

Finans Norge er enig i at diskrimineringsvernet i ny lov bare bør gjelde fysiske personer og går imot å innføre en samlekategori som diskrimineringsgrunnlag. Hvilke diskrimineringsgrunnlag som skal være vernet er et utpreget politisk spørsmål som det bør være opp til lovgiver å vurdere. Det er ikke behov for et uttrykkelig forbud mot sammensatt diskriminering etter Finans Norges mening.

Kjønnsnøytral, positiv særbehandling

Forslaget om at den lovfestede adgangen til positiv særbehandling skal være kjønnsnøytral støttes.

Ikke behov for tilleggsvilkår i arbeidsforhold

Det bør ikke innføres tilleggsvilkår for lovlig forskjellsbehandling i arbeidsforhold. De ordinære unntaksvilkårene er tilstrekkelige.

Årlig redegjørelse om likestilling

En årlig redegjørelse om likestilling kan være viktig og bidra til at arbeidsgivere har oppmerksomhet på dette området. Men det avgjørende er de bakenforliggende prosessene og tiltakene som leder frem til redegjørelsen. Finans Norge stiller derfor spørsmål ved om det er hensiktsmessig å oppheve redegjørelsesplikten, så lenge kravene til innholdet i redegjørelsen holdes på et fornuftig nivå.

Aktivitetsplikt

Utvidelse av aktivitetsplikten til å gjelde alle diskrimineringsgrunnlagene kan føre til at fokus tas bort fra de områdene der det allerede i dag foreligger en aktivitetsplikt.

Likelønnsbestemmelsen

Før det vurderes å utvide likelønnsbestemmelsen til alle diskrimineringsgrunnlag må det utredes nærmere hvilke konsekvenser dette vil få for lønnsdannelsen.