Farlige premisser for skattedebatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Farlige premisser for skattedebatten

Nye tall basert på faktiske emisjoner viser at vi er helt avhengige av norsk kapital. Særnorsk eierskatt kan derfor sterkt begrense kapitaltilgangen til nødvendig omstilling av norsk næringsliv.

Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge og adm. direktør Sindre Støer i Verdipapirforetakenes Forbund i en kronikk i Dagens Næringsliv 23. januar. Her er kronikken:

Verdipapirforetakenes Forbund har nylig fått sine medlemsforetak til å gjennomgå norsk og internasjonal tegning i egenkapitalplasseringer for bedrifter som er børsnotert i Norge. Dette tallmaterialet er vanskelig tilgjengelig. Det krever manuell gjennomgang av individuelle tegningslister i hver enkelt plassering, samt kunnskap om hvem som reelt er eier bak de enkelte tegnerne.

Bildet som danner seg er entydig: I egenkapitalplasseringer på mindre enn 200 millioner kroner, står norske eiere i all hovedsak for hele kapitalen! Den internasjonale interessen stiger med størrelsen på emisjonen og selskapets børsverdi. Men i de mindre emisjonene er norsk risikokapital hovedkilden.

Dette bildet står i sterk kontrast til en oppfatning om at internasjonal kapital til norsk næringsliv er tilgjengelig på generell og bred basis. Sannheten er at vi er helt avhengige av norsk eierkapital for en betydelig del av norsk næringsliv. Det er bare de største børsnoterte bedriftene som tiltrekker seg penger utenfra. For de mindre børsnoterte selskapene og de øvrige 220 000 bedriftene registrert i Brønnøysund, er norsk risikokapital livsviktig.

Den pågående skattedebatten, som har sitt utspring i Scheel-utvalget, er spesielt viktig for Norges omstillingsevne. Vekstimpulsene fra oljesektoren må avløses av andre næringer for å sikre verdiskapning og nye arbeidsplasser. Dette skaper behov for risikokapital.

De teoretiske premissene som ligger til grunn for Scheel-utvalgets innstilling samsvarer dårlig med virkeligheten på helt vesentlige punkter. Med galt utgangspunkt kan de politiske beslutningene bli feil. 

Scheel-utvalget baserer seg på en rekke forutsetninger som gjenspeiles i forslagene til utvalget.  Det er ikke er så viktig med norsk eierkapital, mener utvalget, da det forutsetter nær perfekte kapitalmarkeder der internasjonal kapital vil finne veien til norske bedrifter.

Vår gjennomgang av faktiske og gjennomførte emisjoner viser at dette er feil. Vi blir ikke reddet av internasjonal kapital.

Et annet premiss for skattedebatten er at staten er en stor og betydelig eier. Det er også feil. Staten er en stor eier i nominelle termer grunnet meget høy verdi på bare seks eierposter. Disse seks postene er i Statoil, Statkraft, Telenor, Yara, DnB og Norsk Hydro. Dette er et relativt statisk eierskap og staten kommer ikke med ny frisk kapital til næringslivet. Det er ikke bare å ringe en statssekretær for å få staten med i en emisjon i norske små- og mellomstore bedrifter.

Det norske egenkapitalmarkedet spiller sammen med bankene i Norge.  Ulikt regelverk for norske og utenlandske banker svekker norske bankers utlånskapasitet. For å sikre tilgangen til nødvendig bankfinansiering til næringslivet må norsk regulering samsvare med europeiske prinsipper, og det særnorske Basel I-gulvet må fjernes.

I en periode der norsk næringsliv skal omstilles, vil tilgangen på frisk risikokapital til mindre og mellomstore bedrifter være svært viktig. Den risikokapitalen vil måtte komme fra norske eiermiljøer. Å tro noe annet, er farlig hvis vi ønsker oss omstilling, ny vekst og nye arbeidsplasser.

Vi oppfordrer Stortinget til å tenke mer i retning av tilrettelegging for risikotagning med norsk kapital enn å straffe den særskilt. Selskapsskatten må reduseres fordi den internasjonale konkurransen krever det. Nødvendig tilgang på risikovillig kapital og friske penger til bredden i norsk næringsliv, er en forutsetning for omstilling og verdiskapning. Norske myndigheter kan gi et viktig bidrag gjennom å begrense skjerpingen av eierbeskatningen.  

Vår gjennomgang av faktiske og gjennomførte emisjoner viser at Scheel-utvalget tar feil. Vi blir ikke reddet av internasjonal kapital.