Soliditetsregler for finansielle grupper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Soliditetsregler for finansielle grupper

Finansdepartementet fastsatte fredag 18. desember nye soliditetsregler for finansielle grupper. De nye reglene trer i kraft 31. januar 2016.

Forskriftsreglene som Finansdepartementet nå har fastsatt er i hovedsak i tråd med Finanstilsynets opprinnelige utkast. Departementet har imidlertid klargjort virkeområdet for de tre regelsettene for finansielle grupper, slik Finans Norge ba om i sitt høringsinnspill.

Finansdepartementet slår fast at konsolideringsreglene etter CRR/CRD IV og Solvens II i utgangspunktet bare gjelde hhv. bankdominerte og forsikringsdominerte grupper. CRR/CRD IV-reglene vil bare gjelde grupper hvor minst 60 pst. av virksomheten er bank- eller verdipapirvirksomhet, mens Solvens II i utgangspunktet kun skal gjelde grupper hvor minst 60 pst. av virksomheten er forsikringsvirksomhet. Finanstilsynet kan imidlertid ved enkeltvedtak bestemme at grupper skal underlegges flere regelverk når særlige forhold gir grunnlag for det.

Balanserte grupper skal i utgangspunktet bare underlegges forskriften om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper på konsolidert basis. Balanserte grupper defineres i de nye reglene som grupper hvor forsikringsvirksomheten og bank-/verdipapirvirksomheten hver for seg står for minst 40 prosent av konsernets konsoliderte forvaltningskapital og kapitalkrav. Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at balanserte grupper skal underlegges flere regelverk når særlige forhold gir grunnlag for det.

Departementet har ikke gjennomført et forslag fra Finanstilsynet om avkortinger i den ansvarlige kapitalen som kan medregnes til dekning av kapitalkravet på konsolidert basis etter forskriften om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper. Departementet har imidlertid gjennomført Finanstilsynets forslag om å operasjonalisere nærmere hvilke kapitaltyper som skal anses som ikke-overførbare på tvers av foretakstyper i en gruppe.