Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs

Finans Norge støtter Overvannsutvalgets anbefalinger (NOU 2015: 16) om at risiko må kartlegges grundigere enn i dag slik at kommunene kan bli bedre til å forebygge skader som følge av forventede klimaendringer.

Oversvømmelse i Kværnerbyen. Foto.
Oversvømmelser vil føre til store kostnader.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottok rapporten fra det regjeringsoppnevnte overvannsutvalget 2. desember.

Fortetting

Fortetting i byer og tettsteder har vært en del av norsk arealpolitikk siden 1990-tallet, og har blant annet ført til at grønne flater og naturlige avrennings- og fordrøyningsområder er blitt bygget ned.

Dette har medført at mange bebygde områder ikke klarer å møte den allerede økte nedbørsintensiteten eller forventede nedbørsøkningen.

Store kostnader

Utvalget anslår årlige kostnader til mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner for nedbørsskader. Finans Norges statistikk viser at forsikringsutbetalingene ligger på over en milliard kroner årlig for skader på bygninger som følge av overvann og tilbakeslag. Utover dette øker flom og skredhendelser som følge av økt nedbør, og det er også store skadeutbetalinger på biler og andre gjenstander som rammes.

De totale skadekostnadene i løpet av de neste 40 årene antas av ekspertutvalget å kunne bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner, dersom det ikke iverksettes tiltak.

Velferdstrussel

En undersøkelse gjort av utvalget viser at 60 prosent av kommunene mener at kapasiteten i overvannssystemet ikke er tilstrekkelig for å håndtere fremtidens nedbør. I alt 40 prosent av kommunene sier at overvannsutfordringene utgjør en stor velferds- og kostnadstrussel. Det er mulig å kartlegge områder som er sårbare for skader som følge av overvann og planlegge forebyggende tiltak. Bruk av forsikringsselskapenes skadedata kan være et element i kartleggingen, men det krever at staten må ta ansvaret for innhenting og bearbeiding av data.

Norge må forberede seg på mer nedbør og mer intens nedbør frem mot 2100. Uten forebyggende tiltak forventer utvalget at kostnadene ved skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil fortsette å øke.

Tiltakene bør planlegges og dimensjoneres med hensyn til fremtidige endringer i klima, havnivå og fortetting.

Finans Norge støtter

Finans Norge støtter ekspertutvalgets anbefalinger, og vil fortsette samarbeidet med nasjonale og lokale myndigheter for å møte fremtidens klimautfordringer.