Nye regler om uførepensjon fra nyttår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye regler om uførepensjon fra nyttår

Finansdepartementet vedtok 16. desember 2015 at nye regler om uførepensjon i privat sektor skal tre i kraft 1. januar 2016. Overgangsbestemmelser innebærer at dagens uførepensjonsordninger skal opphøre innen utløpet av 2016.

Bilde av en folkemengde

 Det er positivt at vi får på plass ny uførepensjon i privat sektor som er godt tilpasset uføretrygden i folketrygden, som ble innført fra 1. januar 2015, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør i Finans Norge for livsforsikring og pensjon.

Flere med i ordningen

Etter gjeldende regler i privat sektor kan bedriftene holde ansatte som er helt eller delvis uføre utenfor ved etablering av ny uførepensjonsordning. Ved overgang fra eksisterende til ny uførepensjonsordning har Finansdepartementet besluttet at sykmeldte og delvis uføre arbeidstakere (hva gjelder den arbeidsdyktige delen), skal tas opp i den nye ordningen uten nye helseopplysninger. Finansdepartementet har også foreslått at reglene som i dag er i foretakspensjonsloven §§ 6-1 til 6-videreføres for allerede opptjente uførepensjonsrettigheter, i tråd med Finans Norges anbefalinger.

Avkortes og samordnes

En sentral del av det nye regelverket er at uførepensjon skal avkortes mot arbeidsinntekt og samordnes med den enkeltes tidligere opptjente uførepensjonsrettigheter. Finans Norge har i flere omganger bedt myndighetene om hjemler som sikrer at pensjonsleverandørene kan få tilgang til slik informasjon elektronisk. Nødvendige hjemler er fortsatt ikke kommet på plass.

Mangler hjemler for elektronisk informasjon

 Finans Norge har lagt til grunn i tilpasningen til nytt regelverk at det vil gis hjemmel som muliggjør utveksling av informasjon om opptjente rettigheter elektronisk via Norsk Pensjon. Næringen har nedlagt betydelige ressurser for å få en slik løsning på plass, sier Kierulf Prytz.

Også flere andre instanser har påpekt behovet for elektronisk tilgang til informasjon. Heller ikke hjemmel for elektronisk utveksling av informasjon om arbeidsinntekt er på plass.

– Ett år er en knapp overgangsperiode. Vi håper Finansdepartementet vil bidra til at slike løsninger raskt kommer på plass. Det haster med å få dette på plass slik at nytt uførepensjonsregime kan fungere mest mulig effektivt og etter hensikten, avslutter Stefi Kierulf Prytz.