Kredittforetakene må oppfylle LCR på foretaksnivå fra 30. juni 2016

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kredittforetakene må oppfylle LCR på foretaksnivå fra 30. juni 2016

Forskrift som pålegger finansforetakene et kvantitativt krav til beholdning av likvide midler trer i kraft 31. desember 2015. Finansdepartementet har i dag besluttet å gi kredittforetakene noe mer tid til å tilpasse seg til nytt krav om likviditet på foretaksnivå.

Finansdepartementet  fastsatte 25. november 2015 regler om kvantitative krav til likviditetsreserve (Liquidity Coverage Ratio, «LCR») for banker mv. Reglene svarer til nytt krav i EUs kapitalkravsregelverk. Kravet innebærer at et foretak til enhver skal tid ha en likviditetsreserve som minst tilsvarer netto likviditetsutgang i en gitt stressperiode på 30 kalenderdager.

Det var i høringen om saken foreslått at heleide kredittforetak skulle kunne søke om å få oppfylle kravet på konsolidert nivå sammen med morbank, det vil si unntak fra kravet om oppfyllelse på foretaksnivå, slik det er  nedfelt i EU-regelverket.

Finansdepartementet har imidlertid konkludert med at det ikke er ønskelig å åpne for unntak fra likviditetskrav på foretaksnivå. For å gi kredittforetakene noe mer tid til å tilpasse seg regelverket har departementet i dag besluttet å utsette kravet om at kredittforetakene oppfyller LCR- kravet på foretaksnivå til 30. juni 2016. Beslutningen er nedfelt i forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

Departementet har samtidig foretatt en presisering av forskriftens virkeområde når det gjelder likviditetskravet. For morselskap som eier bank og/eller kredittforetak, skal minstekrav til likviditetsreserve oppfylles på delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. For bank og kredittforetak skal minstekravet også oppfylles på foretaksnivå.