Uendret rente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret rente

Norges Bank trekker særlig frem ekspansiv finanspolitikk og svak krone som begrunnelse for å holde renten uendret. 

Veksten i verdensøkonomien er moderat. Norges Bank vurderer veksten hos Norges handelspartnere på nivå med det man anslo i forrige Pengepolitisk rapport 3/15. Kina og andre fremvoksende økonomier i Asia viser tegn til stabilisering, mens det fortsatt er fall i aktiviteten i store råvareproduserende land som Russland og Brasil, skriver Norges Bank. De peker også på en god innenlands utvikling i en rekke industrialiserte land, men dempet eksportvekst som følge av svakere vekst i fremvoksende økonomier. Prisfall på energi trekker inflasjonen ned i de fleste industriland.

Rentemarkedet

Norges Bank peker på at bankenes finansieringskostnad har økt mer enn ventet siden siste rentemøte. Dette har kommet både via økte pengemarkedsrenter og økte risikopåslag på bankenes obligasjonsfinansiering. Ettersom kuttet i styringsrenten sist, i kombinasjon med sterk konkurranse, har ført til lavere utlånsrenter medfører utviklingen at bankenes marginer isolert sett påvirkes negativt.

Boligmarkedet

Sentralbanken peker på at boligprisveksten i september var noe lavere enn ventet, og det er fortsatt store regionale forskjeller i boligmarkedet.

Tallene for oktober, som kom i går, viste en ny måned med svakere tall enn normalt. Prisene på landsbasis falt 1,2 prosent. Men korrigert for den normale sesongutviklingen i oktober, måneden er normalt en svak måned, faller prisene 0,1 prosent. Det ble i tillegg omsatt færre boliger enn hva som har vært normalt i oktober de siste årene.

Prisveksten på landsbasis de siste 12 månedene er på vei ned og var 5,6 prosent ved utgangen av oktober. Men det varierer fra Oslos kraftige vekst på 9,6 prosent de siste 12 månedene, til Stavanger der boligprisene er ned 4 prosent i samme periode. Det kraftige oljeprisfallet preger nå tydelig Stavanger-regionens boligmarked.

Sårbarheten i husholdningene

Norske myndigheter har lenge vært bekymret for husholdningenes gjeldsvekst som følge av stadig høyere boligpriser. Husholdningenes kreditt har vokst om lag som anslått, skriver Norges Bank i sin pressemelding. Samtidig viser tall fra sentralbanken at en liten andel av gjelden vurderes som særlig risikoutsatt. Ulike anslag viser at mellom 2 og 5 prosent av den samlede gjelden hos husholdningene kan klassifiseres som risikoutsatt gjeld basert på kriteriene høyt gjeldsnivå, lav betalingsevne og dårlig pantesikkerhet.

Prisveksten

Norges Bank synes ikke bekymret for prisveksten som er det viktigste siktepunktet for rentesettingen. Målet er en inflasjon over tid på 2,5 prosent. Det siste året har den ligget over dette nivået, men det forklares i hovedsak med at en svakere krone har skapt høy prisvekst på importvarer. Når denne virkningen fases ut, venter Norges Bank at prisveksten vil avta.

Renten fremover

Ved forrige rentemøte ble styringsrenten satt ned med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Da signaliserte Norges Bank samtidig at ytterligere rentekutt kunne bli aktuelle.

Siden den gang har utviklingen i norsk økonomi vært litt svakere enn Norges Bank ventet, og forventede styringsrenter ute har fortsatt å falle noe. Begge deler forhold som kunne talt for lavere rente ved i dette møtet. Samtidig peker Norges Bank på at kronekursen har vært svakere enn forutsatt, og at en mer ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at effekten av den planlagte oljepengebruken for neste år er en særlig viktig grunn for Norges Bank for å avvente en ytterligere lettelse i styringsrenten.