Trygg julehandel med betalingskort

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Trygg julehandel med betalingskort

Forbrukerrådet og Forbruker Europa, det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer, har lansert en 30 sekunders informasjonsfilm om kortgarantien ved netthandel. 

Forbrukerrådets film om kortgaranti

– Kortgarantien er ditt våpen mot svindel i netthandelen. Men av de som opplevde problemer, har bare 16 prosent fremmet krav overfor bank/kortselskap, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

I følge Jensen er bare en av fire klar over at de har sterkere rettigheter ved bruk av kredittkort enn ved bankoverføring. De samme rettigheter gjelder også i enkelte tilfeller ved bruk av betalingskort.

– Dersom du har kjøpt en vare eller en reise som ikke har blitt levert, så kan du kreve pengene tilbake fra banken din, hvis du har betalt med et betalingskort. Men for de fleste forbrukere er dette fortsatt en godt bevart hemmelighet, sier Jensen.

Først til brukerstedet

Gunnar Harstad, advokat og spesialrådgiver i betalingsformidlingsenheten i Finans Norge, bekrefter at etter finansavtalelovens § 54b kan kortholder som er forbruker gjøre de samme kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) og pengekrav mot utsteder av kredittkort som forbrukeren kunne gjort mot selger.

– Innsigelser og pengekrav skal imidlertid først rettes direkte til brukerstedet, men så langt § 54b kommer til anvendelse, kan forbruker dernest gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav overfor kortutsteder, sier Harstad.

Dersom forbruker retter krav som nevnt ovenfor mot kortutsteder, kan kortutsteder påberope seg de samme innsigelser mot kravet som brukerstedet kan påberope seg, for eksempel at det er reklamert for sent eller at det ikke foreligger mangel. Kortutsteders ansvar er begrenset til det beløp kortholder har innbetalt til kortutsteder for det kjøp reklamasjonen gjelder.

Visa-delen av kortet

– Når det gjelder andre betalingskort enn kredittkort, altså såkalte debetkort der en innskuddskonto blir belastet ved bruk av kortet, er det ingen lovfestet rett til å komme med tilsvarende kjøpsrettslige innsigelser og pengekrav mot kortutsteder. Det er likevel ett viktig unntak, sier Harstad: Dersom kontohaver har benyttet Visa-delen av sitt betalingskort ved netthandel, har kontohaver gjennom kortavtalen fått en rett til å få tilbake belastet beløp fra kortutsteder dersom kontohaver ikke får levert den kjøpte varen eller tjenesten. Avtalevilkårene inneholder noen presiseringer av hvilke situasjoner kontohaver kan kreve kortutsteder, se ramme. Også her må kontohaver først rette kravet mot selgeren, og det er tidsfrister for når forbruker kan rette kravet mot banken.

Fakta om debetkort med Visa-del - kortgaranti

  • Dersom kontohaver ikke mottar den vare som er bestilt, eller dersom kontohaver ikke mottar den tjeneste som er bestilt og dette skyldes tjenesteyters manglende evne eller vilje til å levere. Kontohaver kan ikke rette krav mot banken dersom manglende levering av vare skyldes at varen holdes tilbake av tollmyndighetene i kontohavers land. Kontohaver kan heller ikke rette krav mot banken dersom manglende levering av en tjeneste skyldes at kontohaver ikke har avbestilt en hotell- eller bilutleietjeneste innen tjenesteyterens fastsatte avbestillingsfrist.
  • Dersom den vare som mottas er skadet eller ødelagt når kontohaver mottar varen.
  • Dersom den vare som mottas er en annen vare enn den kontohaver opprinnelig bestilte.
  • Dersom selger/tjenesteyter ikke tilbakebetaler kontohaver i tråd med en tilbakebetalingserklæring som selger/tjenetseyter har avgitt, og som tilfredsstiller Visa Europes regelverk (benevnt som en Credit Transaction Receipt i Visa Europes regelverk), eller dersom kontohaver returnerer en vare eller avbestiller en vare eller tjeneste i samsvar med de vilkår selger/tjenesteyter har satt for retur/avbestilling og selger/tjenesteyter ikke avgir en tilbakebetalingserklæring slik selger har plikt til etter Visa Europes regelverk.

Også MasterCard gir en tilsvarende avtalefestet ”garanti” for levering ved bruk av debetkort for netthandel.