Tilfreds med nye likviditetskrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilfreds med nye likviditetskrav

Finansdepartementet har fastsatt nye likviditetskrav som vil tre i kraft fra 31.12.2015.

Finans Norge er i det store og hele fornøyd med Finansdepartementets utforming av ny norsk likviditetsregulering.

For de fleste norske finansforetak vil kravene bli innfaset om lag som etter EUs regler. Departementet har overlatt til Finanstilsynet å fastsette viktige detaljer i regelverket, og i den sammenheng vurdere høringsinnspillene. Finans Norge var i høringen spesielt opptatt av at enkeltelementer i forslaget til regulering ville gi utilsiktede negative konsekvenser for foretakene og markedet.

Spesielt er vi tilfreds med at departementet ikke pålegger 100 prosent likviditetskrav på alle foretak med forvaltningskapital større enn 20 milliarder kroner allerede neste år.    

Gradvis innfasing av likviditetskravet

Likviditetskravet LCR (Liquidity Coverage Requirement) følger av internasjonale anbefalinger som er utviklet etter finanskrisen, og er nedfelt i EUs nye kapitalkravregelverk. Kravet beregnes etter en felles definert standard.

Finansdepartementet har besluttet at norske virksomheter skal oppfylle kravet 70 prosent fra og med 31. desember 2015, 80 prosent fra og med 31. desember 2016 og 100 prosent fra og med 31. desember 2017.

Dette harmonerer i stor grad med innfasingsplanen i EU-regelverket. DNB, Nordea og Kommunalbanken er klassifisert som systemviktige finansinstitusjoner og blir pålagt 100 prosent oppfyllelse fra og med 31. desember 2015.

Frykter for rask innføring av nye likviditetskrav

EUs nye likviditetskrav bør ikke innfases raskere i Norge enn tidsplanen EU har fastsatt, spesielt av hensyn til likviditeten i OMF-markedet. Det går fram av Finans Norges høringsuttalelse om nye likviditetskrav for...