Bekjemper hvitvasking og terrorfinansiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bekjemper hvitvasking og terrorfinansiering

PRESSEMELDING: Hittil i år har ØKOKRIM fått inn 4261 rapporter fra finansforetakene og andre rapporteringspliktige om mulig hvitvasking. 

Sedler i vaskemaskin. Foto.

Tiltakene for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering henger ofte tett sammen.

Dette arbeidet er dermed en svært viktig del av finansforetakenes kriminalitetsforebyggende arbeid.

– Omfanget av økonomisk kriminalitet øker og metodene som benyttes blir stadig mer kompliserte. Vi opplever at finansforetakene legger ned betydelige ressurser i å forebygge og bekjempe hvitvasking, og også mulig terrorfinansiering, sier Else-Cathrine Lund, hvitvaskingsansvarlig og advokat i Finans Norge.

Når bankene og andre rapporteringspliktige mener de har med mistenkelige transaksjoner å gjøre, sender de rapporter til ØKOKRIM. Rapporter om mistenkelige transaksjoner er noe helt annet enn en anmeldelse, men hvitvaskingsrapportene kan være viktige pengespor.

– Rapporter fra bankene og andre finansforetak om mistenkelige transaksjoner har flere ganger vært avgjørende brikker i etterforskningen, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM.

Følger pengestrømmen

Kriminelle aktører bruker hvitvasking som et ledd i å tilsløre svarte pengers opprinnelse og for å skjule kriminalitet. Det er derfor viktig å forhindre at tjenester og produkter fra bank og forsikring blir misbrukt i hvitvaskingsoperasjoner.

Hvitvaskingslovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger.

– Tilgang på penger er avgjørende for terrorister og våpenhandlere. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og er glade for å kunne delta i det viktige arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.  Når politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og ØKOKRIM etterforsker saker, bidrar finansforetakene med pengespor, sier Lund i Finans Norge.

Kriminaliteten er grenseoverskridende og stadig mer av den er organisert med profesjonelle bakmenn. Organisert kriminalitet betegner også mye av kriminaliteten som begås i Norge, ofte med forgreninger eller baser i utlandet.

Samarbeid mellom private aktører, politi og skattemyndigheter er avgjørende for å forebygge og oppdage ulovlig virksomhet.

Finans Norge arrangerer derfor sammen med ØKOKRIM og Finanstilsynet årlig et felles hvitvaskingsseminar for faglig oppdatering og erfaringsutveksling.

Kunnskap om hvitvaskingsloven

Finansforetakene må ha god kunnskap om trusselbildet knyttet til økonomisk kriminalitet og prioritere arbeidet mot hvitvasking i alle ledd i organisasjonen.

– Det er viktig at ledelsen involveres. Tiltakene må være tilpasset risikoen og det aktuelle trusselbildet. Opplæring i gjeldende regelverk og lovgivning må prioriteres for å hindre at institusjonene blir utnyttet i kriminelle handlinger, sier Lund i Finans Norge.