Vil ha åpent eierskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil ha åpent eierskap

I dag lanseres en rapport om et nytt register for åpent eierskap og egentlige eiere i norske selskap. Finans Norge står sammen med IKT- Norge og Tax Justice Network-Norge bak rapporten.

Bilde av anonyme mennesker
Finans Norge ønsker å bidra til mer åpenhet rundt eierskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Et enstemmig Storting har vedtatt at Norge skal opprette et register over egentlige eiere, altså de fysiske personene som står bak et selskap.

–Vi ønsker å bidra til mer åpenhet rundt eierskap. For å bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon, er det viktig med et åpent og enkelt register som gjør det lett å finne frem til de egentlige fysiske eierne, sier fagsjef Else-Cathrine Lund i Finans Norge.

Rapporten som overleveres Finansdepartementet inneholder en rekke anbefalinger om hvordan det norske registeret over eiere bør utformes.

Hovedprinsippene i rapporten er de tre bidragsyterne enige om, men på noen områder er ståstedet ulikt.

Åpenhet

Norge er blant de mest åpne, transparente samfunn i verden. Det er tradisjonelt stor åpenhet i eierskapsspørsmål her i landet. Åpenhet rundt eierskap i selskaper er viktig for å verne om våre demokratiske verdier og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.

Finansforetakene har en sentral rolle i arbeidet med å avdekke hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, og de har dermed behov for tilgang på gode registre.

– Selv om vi har god tilgang til eierinformasjon her i landet, er det ennå ikke godt nok. Et nytt eierskapsregister må inneholde oppdatert eierinformasjon og dette må samles i ett register, mener Lund i Finans Norge.

Mange brukere

Finansnæringen er en viktig bruker av norske eierregistre. Næringen er avhengig av å kjenne sine kunder blant annet ved etablering av kundeforhold, gjennomføring av store transaksjoner, og mistanke om straffbare handlinger.

I tillegg har både granskere, skattemyndigheter, samt påtale- og tilsynsmyndigheter behov for enkle og søkbare registre.

Journalisters tilgang til informasjon er dessuten avgjørende for at mediene skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Et enkelt og effektivt innsyn i for eksempel aksjonæropplysninger vil kunne bidra til større åpenhet rundt eierskapsspørsmål.

Tilgjengelighet

Gruppen som står bak rapporten mener det er viktig med en løsning som gir innsyn i løpende eierskap og eierskapsendringer, også endringer som skjer gjennom året.

 Mer oppdatert eierinformasjon vil gjøre det enklere å fange opp økonomisk kriminalitet og etterleve kravene i hvitvaskingsregelverket, sier Lund i Finans Norge.

Finansnæringen er likevel opptatt av at tilgjengeligheten bør begrenses noe ved at for eksempel innsyn i enkeltpersoners eierskap i ulike selskaper bør begrunnes med en legitim interesse.

I arbeidet med rapporten har det for Finans Norge vært viktig å presisere at tiltakene må skje i takt med den internasjonale utviklingen. Særnorske tiltak vil kunne få svært negative konsekvenser blant annet for det norske aksjemarkedet.

Presentasjonen av rapporten: Fra venstre: Tore Vamraak, statssekretær i Finansdepartementet, Else-Cathrine Lund, Finans Norge, Liv Freihow, IKT-Norge og Sigrid Klæboe Jacobsen, Tex Justice Network-Norge