Mer forsiktig oljepengebruk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer forsiktig oljepengebruk

Finans Norge støtter en innføring av Thøgersen-utvalgets anbefalte tilleggsregler til handlingsregelen. Tilleggsreglene legger til rette for en mer forsiktig innfasing av oljeinntekter i flere år fremover enn hva en mekanisk anvendelse av handlingsregelen skulle tilsi. 

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har vurdert praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til kommende generasjoner.

Finans Norge har i sitt høringssvar til regjeringen poengtert at det er svært viktig at rommet for ytterligere økninger i oljepengebruken, målt som andel av fastlands-BNP, ikke uttømmes før utgiftene til pensjoner, helse og omsorg tiltar markert.

Flere synspunkter til Thøgersen-utvalgets rapport:

  • Det er trolig store fordeler ved å ha én nokså enkel regel fremfor et mer komplekst sett av regler. Blant annet av den grunn burde utvalget vært gitt anledning til å vurdere tilpasninger i selve hovedregelen. Behovet for å vurdere alternative, langsiktige innfasingsbaner fra fondet, blant annet i lys av veksten i aldersrelaterte offentlige utgifter, tilsier også at mandatet burde vært bredere.

  • Foruten en moderat innfasing av oljeinntekter over statsbudsjettene frem mot 2030, må det også iverksettes reformer som sikrer den langsiktige bærekraften i velferdsordningene. Dessuten bør det gjennomføres tiltak som over tid hever produktiviteten i offentlig tjenesteproduksjon.

  • Samtidig bør norske myndigheter trekke lærdom av utvalgets analyser av finanspolitikkens innretting under handlingsregelen. Utvalget fremhever at finanspolitikken har forsterket det langvarige etterspørselssjokket fra oljevirksomheten i 2000-årene. Den økonomiske politikken har således bidratt til den markerte veksten i boligpriser og husholdningsgjeld som myndighetene uttrykker sterk bekymring for.

  • Dersom man etter innføring av handlingsregelen hadde holdt mer igjen i oljepengebruken, ville en nå hatt et bedre utgangspunkt før å møte omstillingsutfordringene og den aldersrelaterte utgiftsveksten. Boligpris- og gjeldsnivået ville vært lavere, og utsiktene for den finansielle stabiliteten styrket.

  • Når helheten i den økonomiske politikken skal vurderes fremover, må norske myndigheter ikke tape av syne at penge- og finanspolitikken er langt mer effektive stabiliseringsverktøy enn makrotilsynsvirkemidler.

Hele høringssvaret: