Et budsjett for omstilling og vekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Et budsjett for omstilling og vekst

PRESSEMELDING: Norsk økonomi er nå inne i en markert lavkonjunktur, og det tilsier en viss stimulans fra finanspolitikken, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Idar Kreutzer. FOTO.
Foto: CF-Wesenberg

– Samtidig kan en for ekspansiv finanspolitikk hindre nødvendige omstillinger, og øke de samlede omstillingskostnadene. Regjeringen gjør her en noenlunde rimelig avveining, påpeker Kreutzer.

– Det viktige er at finanspolitiske stimulanser benyttes til å fremme økt produktivitet og styrket konkurranseevne. Det er ingen tvil om at valg av satsingsområder har stor betydning for langsiktig vekstevne, understreker Kreutzer. Kreutzer trekker frem regjeringens satsing på samferdsel, kunnskap og digitalisering som klare eksempler på en prioritering som legger til rette for produktivitetsvekst og omstilling.

Ifølge Kreutzer er det imidlertid svært viktig at oljepengebruken blir moderat når vi ser de neste 10-15 årene under ett. Det gir et langt bedre utgangspunkt for å kunne møte den kommende sterke veksten i utgifter til pensjoner, helse og omsorg, som tiltar for alvor etter 2030.

– Dessuten vil det bidra til en mer stabil utvikling i boligpriser og husholdningsgjeld, påpeker han.

Støtter regjeringens tiltakspakke

Det er positivt at regjeringen legger frem en ekstraordinær tiltakspakke på 4 mrd. kroner for økt sysselsetting som hovedsakelig omfatter vedlikehold og investeringer. Det er avgjørende at dette ikke binder opp fremtidige budsjetter.

Boligpriser og husholdningsgjeld

Thøgersen-utvalget, som nylig har vurdert oljepengebruken, har konkludert med at finanspolitikken har bidratt til å forsterke den oljeboomen vi nå har bak oss. Kreutzer fremhever at hele 1425 milliarder kroner i oljeinntekter hittil har blitt benyttet i allerede vedtatte statsbudsjetter etter handlingsregelens innføring.

– Politiske valg har åpenbart bidratt til den sterke veksten i boligpriser og husholdningsgjeld. Tiden er nå overmoden for tiltak som kraftig styrker tilbudssiden i boligmarkedet. Vi hadde håpet på en sterkere oppfølging av regjeringens boligmarkedsstrategi i dette statsbudsjettet, sier Kreutzer.

Imidlertid er regjeringens samferdselssatsing en riktig prioritering, ifølge Kreutzer, forutsatt at den er samfunnsøkonomisk lønnsom. 

– Utvikling av infrastruktur er svært viktig for å skape helhetlige bolig- og arbeidsmarkeder, særlig i og inn mot de store byene. Det løfter verdiskapingen og demper boligpris- og gjeldsveksten, sier han.

Pensjonssparing

Finans Norge er overrasket over at regjeringen ikke følger opp løftet om bedre skatteregler for individuell pensjonssparing.

BSU

Regjeringen foreslår å øke det samlede sparebeløpet i BSU fra 200 000 til 300 000 i 2016. Det maksimale årlige sparebeløpet skal fortsatt være 25 000.

Skatt

Finans Norge registrer at regjeringen varsler innføring av avgift på merverdien i finansiell tjenesteproduksjon tidligst med virkning fra 2017. Finans Norge vil komme tilbake til denne saken når et konkret forslag foreligger.