Norges bank kuttet styringsrenten til 0,75 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges bank kuttet styringsrenten til 0,75 prosent

Norges Bank reduserte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent på rentemøtet 24. september. Banken varsler samtidig ytterligere rentekutt det nærmeste året, med den begrunnelse at vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket og inflasjonen ventes å avta fremover.

Sentralbanken venter at veksten i norsk økonomi vil holde seg lav lenger enn tidligere antatt. Dette skyldes særlig fallet i oljeprisen de seneste månedene og en nedjustering av oljeinvesteringene.

Redusert aktivitet i oljenæringen vil i neste omgang bidra til lavere etterspørsel rettet mot fastlandsøkonomien og dermed redusere aktiviteten i andre deler av økonomien. Lav vekst vil holde lønns- og prisveksten i norsk økonomi nede fremover.

Økt usikkerhet og svak vekst internasjonalt

Verdensøkonomien preges av svak og ujevnt fordelt vekst. I USA og Storbritannia har veksten vært sterk den siste tiden og med god vekst i sysselsettingen. En rekke land, særlig i periferien i Europa, sliter med betydelig overkapasitet og høy arbeidsledighet.

Usikkerheten om utviklingen knyttet til fremvoksende økonomier, og da særlig Kina, har økt den siste tiden. Fremvoksende økonomier står nå for godt over 50 prosent av aktiviteten i verdensøkonomien (kjøpekraftsjustert), og en kraftig vekstreduksjon i disse landene vil ha stor betydning for aktiviteten i verdensøkonomien samlet sett.

Fortsatt lave styringsrenter

Styringsrentene er fortsatt nær null i mange land og renteoppgangen er atter en gang skjøvet ut i tid. I tillegg til å holde rentene på rekordlave nivåer, er det mange sentralbanker som nå utfører kvantitative lettelser, hvor de kjøper verdipapirer for å stimulere økonomien og øke prisveksten.

Overskuddstilbud av olje bidrar til lav oljepris

Oljeprisen har falt siden juni og har den siste tiden vært under 50 dollar per fat.  Oljeprisfallet må ses i sammenheng med økte oljelagre og en kraftig oppgang i globalt oljetilbud. Særlig har OPEC-landene økt sin oljeproduksjon, trolig for å gjenvinne markedsandeler. Det er ventet at oljeproduksjonen vil være høyere enn etterspørselen også fremover.

Svak krone og redusert lønnsvekst bedrer konkurranseevnen

Oljeprisfallet har gått hånd i hånd med en betydelig svekkelse av den norske kronen. Sammen med lav lønnsvekst, bidrar kronesvekkelsen til bedret konkurranseevne for eksportbedrifter og importkonkurrerende virksomheter. Dette vil redusere de negative virkningene av oljeprisfallet.

Tiltakende arbeidsledighet i norsk økonomi

Arbeidsledigheten har tiltatt noe den siste tiden, særlig i regioner med nær tilknytning til oljevirksomheten. Norges Bank venter at oljeprisfallet vil bidra til en ytterligere økning i arbeidsledigheten fremover.

Inflasjonen ventes å avta fremover

Veksten i konsumprisene har tiltatt og er nå nær 3 prosent, og dermed over inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Både norskproduserte varer og tjenester og importerte konsumvarer har steget i pris, og særlig har svekkelsen av kronen bidratt til økt importert inflasjon. Lav lønnsvekst holder imidlertid kostnadsveksten nede og etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, venter Norges Bank at inflasjonen vil avta.

Store regionale forskjeller i boligprisutviklingen

Boligprisene har steget noe mer enn Norges Bank hadde sett for seg før sommeren, men det er store regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld fortsetter å vokse noe raskere enn inntektene.

Uendret motsyklisk buffer

I juni i år anbefalte Norges Bank at det motsykliske bufferkravet burde heves til 1,5 prosent, med virkning fra 30.6.2016, og Finansdepartementet fulgte rådet. I begrunnelsen ble det særlig vist til veksten i eiendomspriser og en høy gjeldsbelastning i husholdningene, som Norges Bank mener er tegn på at finansielle ubalanser har bygget seg opp.

Ifølge Norges Bank er de finansielle ubalansene lite endret siden juni, men mener det er utsikter til at husholdningenes gjeldsbelastning vil fortsette å vokse. Norges Bank mener beslutningsgrunnlaget ikke taler for en endring i bufferkravet nå, og Finansdepartementet har fulgt anbefalingen. Referanseverdier for kravet er henholdsvis 0 og 1¼ prosent i andre kvartal 2015. Referanseverdien beregnet etter den internasjonalt anbefalte metoden er 0 prosent.