Fripoliser og nye kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fripoliser og nye kapitalkrav

PRESSEMELDING: – Kombinasjonen av lange forpliktelser, et ekstraordinært lavt rentenivå og innføringen av nye kapitalkrav medfører et svært høyt kapitalbehov for fripoliser. Problemet blir særlig stort for et selskap som har konsentrert sin virksomhet om fripoliser. Situasjonen i Silver er en konsekvens av dette. Det er ikke fare for at tilsvarende vil skje med andre selskaper i Norge, og folks pensjonsrettigheter er trygge. Vi har som kjent tidligere foreslått konkrete endringer i virksomhetsreglene for norske fripoliser som så langt ikke er gjennomført. Nå er det opp til Finansdepartementet å benytte det handlingsrom som foreligger, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Idar Kreutzer. Foto.
– Finansdepartementet bør bruke handlingsrommet, oppfordrer Idar Kreutzer.

Situasjonen i Silver

Silver oppfyller dagens kapitalkrav, men når de nye kravene innføres per 1.januar 2016 medfører dette at Silver over natten kommer under kapitalkravsgrensen. Silver har bedt om tidsbegrenset utsettelse for innføring av de nye kapitalkravene som iverksettes fra nyttår. Silver ønsker inntil videre å behandles etter det samme regelverket som landets pensjonskasser.

Om kapitalkravene

Nye kapitalregler (Solvens II) som innføres med virkning fra 1.1 2016 for europeiske og norske forsikringsselskap innebærer at særlig forpliktelser med garantert avkastning (fripoliser) får flerdoblede kapitalkrav. De nye kravene er dårlig tilpasset produkter med langsiktige garantier, og problemet forsterkes av at vi i Norge må tildele rentegarantien årlig. Norske myndigheter har lagt opp til en gradvis innføring gjennom en opptrappingsplan, men dette innebærer likevel at forsikringsselskapene må stille vesentlig mer kapital enn i dag som sikkerhet for fripolisene. Utfordringene med Solvens II forsterkes av et vedvarende lavt rentenivå og en pålagt kort frist for oppreservering for økt levealder. I sum gjør dette at norske selskaper må bygge svært mye kapital på kort tid. De nye kapitalreglene mangedobler kapitalbehovet for fripolisene.

– Finans Norge har en rekke ganger påpekt at dagens regler bør tilpasses Solvens II. Vi har foreslått endringer i reglene for fripoliser som gjør at forvaltningen av midlene kan bli mer optimal og langsiktig. Dette ville kunne gitt både redusert risiko og kapitalbehov for selskapene, samt høyere forventet avkastning på pensjonskapitalen til kundene. Disse forslagene er så langt ikke gjennomført i Norge, sier Kreutzer.

De andre selskapene oppfyller kravene

Samtlige øvrige selskaper som har fripoliser vil møte de nye kapitalkravene når de inntreffer 1/1-2016. I Norge er Silver i en særstilling fordi selskapet i all hovedsak baserer seg på fripoliser, det produktet som påvirkes sterkest av nye kapitalkrav. De øvrige selskapene har i tillegg til fripoliser andre produkter og tjenesteområder som gir dem flere ben å stå på.  –Det er ingen grunn til å frykte tilsvarende situasjon i andre selskaper. Samtidig gir alle våre medlemmer klart uttrykker for at det er uheldig at kapitalkravene innføres uten de foreslåtte tilpasninger i det norske regelverket, sier Kreutzer.

Pensjonskassedirektivet

– I andre land i Europa, blant annet i Sverige, har man brukt unntaksbestemmelsene eller andre regler for å sikre en mer robust overgang til nye kapitalkrav for garanterte forpliktelser. Pensjonskassedirektivet åpner for at langsiktige garanterte produkter kan reguleres basert på eksisterende kapitalkrav frem til 2019. Silver har søkt om tilsvarende tillatelse, og det er opp til departementet å gi slik dispensasjon. Det Silver ber om er en tidsbegrenset utsettelse, ikke et permanent unntak, understreker Idar Kreutzer. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no