Åpner for unntak fra likebehandlingsreglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Åpner for unntak fra likebehandlingsreglene

En ny forskrift gir bemanningsforetak som har egen tariffavtale adgang til å fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015. 

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 6. juli 2015 en forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens regler om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for tariffbundne bemanningsforetak.

Etter forskriften kan bemanningsforetak som har egen tariffavtale fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Adgangen til å fravike likebehandlingsreglene gjelder bare lønns- og arbeidsvilkår som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd (lønn, arbeidstid mv.). Innleides rett til samme tilgang til felles goder og tjenester etter § 14-12 a andre ledd kan ikke fravikes.

Forskriften trer i kraft 15. juli 2015 og vil umiddelbart få virkning for bemanningsforetak som inngår tariffavtale. For bemanningsforetak som allerede er bundet av tariffavtale, vil unntaket først få virkning fra neste tariffperiode, dvs. fra våren 2016.

Les omtale av dette på Finans Norges arbeidsgiversider nedenfor:

Innleie fra vikarbyråer

Virksomheter skal som hovedregel ansette arbeidstakere fast og tidsubegrenset. På bestemte vilkår kan en virksomhet likevel ansette eller leie inn arbeidstakere midlertidig. Innleiereglene fremgår av arbeidsmiljøloven (aml.) §§ 14-12 a til 14-12 c. Sentralavtalen § 2B inneholder en bestemmelse om innleie som innholdsmessig korresponderer med reglene i aml. For innleie fra...