Støtter Produktivitetskommisjonen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter Produktivitetskommisjonen

Finans Norge støtter hovedtrekkene i Produktivitetskommisjonens analyser og vurderinger. Det går fram av en høringsuttalelse om kommisjonens innstilling.

Finans Norges hovedsynspunkter

  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vektlegging av produktivitetsvekst må være rettesnorer for politiske beslutninger. Høyproduktive næringer må sikres gode muligheter for videre vekst gjennom god tilgang på kapital og kvalifisert arbeidskraft. Samtidig må tiltak iverksettes for å løfte produktiviteten i lavproduktive næringer.

  • Arbeidsstyrkens kunnskaper og ferdigheter er avgjørende for økonomiens vekstevne. Norske myndigheter må øke kvaliteten i grunnskolen, fullføringsandelen i videregående og høyere utdanning samt rekrutteringen til realfaglige utdanninger. I vurderingen av strukturen innen høyere utdanning må hensynet til kvalitet og sterke fagmiljøer vektlegges tungt. Det må også legges til rette for styrket samspill mellom næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

  • Velferdsordninger må utformes slik at de stimulerer til et høyt arbeidstilbud og et lavt sykefravær. Regjeringen bør initiere et arbeid som leder frem til endringer i sykelønnsordningen fra neste stortingsperiode. Det er positivt at regjeringen har tatt initiativ til å utrede en ny alderspensjonsløsning og til omlegging av AFP i offentlig sektor, noe som vil kunne bidra til økt arbeidstilbud. I tillegg bør aldersgrensen for å kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden og AFP vurderes hevet.

  • Byregionene i Norge må styrkes gjennom økt boligbygging og investeringer i infrastruktur. Samtidig må samferdselssatsing gjøre byene funksjonelt sett større. Tiltak som løfter produktiviteten i byggebransjen bør også prioriteres. Virkemidlene kan samlet sett gi betydelige produktivitetsgevinster, og vil dessuten bidra til en balansert utvikling i boligpriser og husholdningsgjeld.

  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet må i vesentlig større grad enn i dag vektlegges i utvelgelsen av samferdselsprosjekter. Samtidig må gjennomføringen av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter forseres. Offentlig-privat samarbeid (OPS) bør utvides, for både samferdselsinvesteringer og andre prosjekter, og det må legges bedre til rette for privat finansiering av samfunnsmessig infrastruktur.

  • Kommisjonens anbefalinger om å tilrettelegge for økt privat eierskap må følges opp. Statlig eierskap bør begrenses til områder med stor markedssvikt og naturlige monopoler, eller der staten ikke kan oppnå sine mål med eierskapet på andre måter. Statlige låneordninger bør avgrenses til kredittyting som korrigerer markedssvikt. Statlig eierskap med begrunnelse om å beholde hovedkontor i Norge tilsier at den statlige eierandelen kan begrenses til 34 prosent