Resultater for bank og forsikring i første kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Resultater for bank og forsikring i første kvartal

Norske banker hadde et solid første kvartal, mens livs- og skadeforsikringsselskaper fikk en reduksjon i samlet resultat før skatt. Det viser Finanstilsynets ”Resultatrapport for finansinstitusjoner” for første kvartal 2015. 

Norske banker

Finanstilsynets rapport viser at norske banker samlet hadde et overskudd på 12,1 mrd. kroner i årets første kvartal. Dette var en vekst på nær 6,2 prosent fra første kvartal i 2014. Årsakene til den gode utviklingen var blant annet en fordelaktig, kortsiktig utvikling i verdien på derivater som benyttes i forbindelse med bankenes finansiering gjennom verdipapirmarkedet. Andre bidragsytere var en svært lav vekst i driftskostnader og fortsatt lave tap på utlån.

Vekst i overskuddet til tross, egenkapitalavkastningen sank med nær ett prosentpoeng sammenlignet med første kvartal i fjor, til 13,8 prosent. Lavere avkastning på egenkapitalen kommer som en følge av de myndighetspålagte egenkapitalkravene som har økt og som vil fortsette å øke frem mot 1. juli 2016. Imidlertid er det verdt å huske at salget av Nets i første kvartal i fjor bidro til å løfte egenkapitalavkastningen det kvartalet.

Tilsynet viser for øvrig til at utlånsveksten holder seg høy i personmarkedet og at også utlån til innenlandske bedriftskunder har tatt seg noe opp i senere tid. Filialer av utenlandske banker står bak størstedelen av veksten i begge segmenter.

Livsforsikringsselskaper

Samlet resultat før skatt for selskapene innen livsforsikring viste en nedgang fra 1,6 til 0,8 mrd. kroner fra første kvartal 2014 og til første kvartal i år. Resultatet før overføring til kursreguleringsfondet (verdijustert resultat), viste derimot en betydelig økning til 9,4 mrd. kroner.

Finanstilsynet trekker frem at delårsresultatet, samt økningen i kursreguleringsfondet har bidratt til økt bufferkapital i første kvartal. Videre pekes det på at stresstester viser økt markedsrisiko og redusert bufferkapital i stresstest I (Solvens II). Tallene som benyttes tar imidlertid ikke hensyn til overgangsreglene som det åpnes for i Solvens II og som Finanstilsynet har foreslått at skal gjelde for norske selskaper.

Skadeforsikringsselskaper

Resultat før skatt for norske skadeforsikringsselskaper endte på 1,7 mrd. kroner i første kvartal 2015. Dette var en nedgang på 0,9 mrd. kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2014. Årsaken til nedgangen var primært som følge av en nedgang i finansinntektene.

Erstatningskostnadene og premieinntektene har økt noe i senere tid. Selskapenes ”combined ratio,” som viser forholdet mellom premieinntekter og summen av erstatnings- og driftskostnader, endte på 94,8 prosent. Tallet er under likevektsnivået på 100 og viser dermed at forsikringsrelatert drift har vært lønnsom. Utviklingen viser imidlertid at lønnsomheten var noe lavere i første kvartal enn tidligere, hvilket betyr at økningen i erstatnings- og driftskostnader har vært større enn veksten i premieinntekter.

Samlet forvaltningskapital i skadeforsikringsselskapene økte til totalt 129 mrd. kroner, en oppgang på rundt 5 mrd. kroner fra første kvartal i fjor.