Ny lov om fastsettelse av referanserenter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny lov om fastsettelse av referanserenter

Nibor skal underlegges offentlig regulering og tilsyn. Det foreslår Finansdepartementet i et nytt lovforslag om fastsettelse av referanserenter. Flere andre lover på finansmarkedsområdet foreslås endret.

– Forslaget til ny lov om fastsettelse av referanserenter innebærer blant annet at fastsettelsen av pengemarkedsrenten Nibor underlegges offentlig regulering og tilsyn. Referanserenter har en sentral rolle i økonomien, og det er viktig å få på plass et godt og tillitvekkende regelverk på dette området, sier finansminister Siv Jensen i en melding.

I dag er det Finans Norge som er ansvarlig for regelverket for Nibor, Nowa og indikative deporenter.  Nibor publiseres av Oslo Børs, etter avtale med Finans Norge.

Vil bidra til tillit

I høringsrunden i fjor sommer sluttet Finans Norge seg til at det er hensiktsmessig å etablere en offentligrettslig regulering av fastsettelsen av allment brukte referanserenter.

– Et slikt regelverk vil bidra til tillit til rentene, og sikre at nye referanser utformes under hensyntaken til kjente, offentlige krav, skrev Finans Norge i høringsuttalelsen.

Lovforslaget er ikke til hinder for at dagens organisering kan fortsette, men den skal godkjennes av Finansdepartementet og Finanstilsynet skal føre tilsyn med fastsettelsen av referanserenter.

Andre lovendringer som foreslås

  • Lovhjemmel i finansforetaksloven som gir Finansdepartementet mulighet til å fastsette forskrift med krav om at finansinstitusjoner lenker til Finansportalen.
  • Bestemmelse i verdipapirfondloven om verdipapirfonds adgang til å kombinere ulike plasseringer overfor én utsteder.
  • Endringer i finanstilsynsloven § 9 om utlikning av Finanstilsynets utgifter.
  • Forslag om en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven for departementet til å fastsette utfyllende regler om tillegg til prospekt.