Nyheter Juni 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter Juni 2015

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,7 til 5,9 prosent. Det var klar oppgang i gjeldsveksten til både husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Norsk Pensjon også med statlig pensjon

Statens pensjonskasse (SPK) leverer nå data til Norsk Pensjon. Det samme vil KLP gjøre rett over ferien. Norskpensjon.no er nå pensjonsportalen som gir deg den mest omfattende informasjonen om pensjonsrettigheter.

Dag Vidar Bautz og Ola Narmo. Foto.
Daglig leder Dag Vidar Bautz og teknisk portalansvarlig Ola Narmo er glad for avtalen med Statens pensjonskasse.

Viktig med harmoniserte pilar 2-krav

Finans Norge mener det er positivt at Finanstilsynet vil vurdere tilpasninger i rammene for norsk praktisering av pilar 2-krav i lys av utviklingen i regulering og praksis i EU. 

Finanstilsynet om uvektet kjernekapitalkrav

Finanstilsynet offentliggjorde fredag 26. juni sin vurdering av Finansdepartementets utredningsoppdrag om uvektet kjernekapitalkrav. Finans Norge mener forslaget om harmonisert innføring er positivt, men at kravet må differensieres.

Autorisasjon skal sikre god rådgivning

– Kundens interesse skal alltid gå foran rådgiverens og bedriftens interesser, sier daglig leder Siv Seglem i Finansnæringens autorisasjonsordninger, i en kommentar til Nettavisen-saken om finansrådgiveren som føler seg presset av sin arbeidsgiver til å sel...

Bilde av en rådgivningssituasjon

Frykter båtulykker

Finans Norge frykter alvorlige båtulykker også i sommer. I fjor ble det utbetalt rekordhøye erstatninger etter båtskader og ulykker, viser tall fra forsikringsselskapene.

Båt i fart. foto.
Båtene er blitt raskere, dyrere og større.

Unødvendig forslag om tjenestepensjon

Finans Norge mener Banklovkommisjonens forslag om enda en ny ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i privat sektor er unødvendig, og ikke bør fremmes for Stortinget. 

Ny digital løsning i driftskredittordningen

Fra høsten 2015 vil en ny digital løsning for å melde til varemottakerne at banken har gitt driftskreditt og tatt pant i oppgjørene fra produsenten være klar. I løsningen vil også varemottaker kunne gi banken bekreftelse på omsetningsbeløpene (kredittgrunnlaget) samt bekrefte at de står som delgarantist for driftskreditten. 

Ny lov om fastsettelse av referanserenter

Nibor skal underlegges offentlig regulering og tilsyn. Det foreslår Finansdepartementet i et nytt lovforslag om fastsettelse av referanserenter. Flere andre lover på finansmarkedsområdet foreslås endret.

Rentekutt fra Norges Bank

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 prosent. Ifølge sentralbanken har utviklingen i norsk økonomi vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover har svekket seg noe. Det åpnes derfor for et ytterligere...

Bilde av Norges Banks hovedinngang

Uenig i økt kapitalbufferkrav

Finansdepartementet har i dag besluttet å heve det motsykliske kapitalbufferkravet fra 1 til 1,5 prosent fra 30 juni neste år.  Finans Norge mener kravet er for strengt sammenliknet med risikoen det skal dekke. 

Globalt forsikringssamarbeid til støtte for bærekraftig utvikling

Forsikringsselskaper fra hele verden har gått sammen i FN-regi for å styrke forsikringsnæringens samlede innsats for en grønnere framtid. De deltagende selskaper står for 20 prosent av premievolumet globalt og har 14 billioner dollar i forvaltningskapital.

Flom i utviklingsland. Foto.
Forsikringsnæringen presenterer oversikt over global klimarisiko.

Forbrukerrådet bør omorganiseres

Det er uryddig at Forbrukerrådet, som er partsrepresentant i flere saker, skal opptre som et myndighetsorgan med nødvendig nøytralitet og objektivitet i andre sammenhenger. Det skriver Finans Norge i en høringsuttalelse om det statlige forbrukerapparatet.

Kreutzer skal utrede grønn konkurransekraft

Idar Kreutzer har sammen med tidligere EU-kommisær for klima og tidligere dansk miljøvernminister Connie Hedegaard fått i oppdrag av regjeringen å utrede hvordan Norges grønne konkurransekraft kan utvikles i lys av omstillingsbehovene i norsk økonomi fram m...

Idar Kreutzer. Foto.
Regjeringen har oppnevnt Idar Kreutzer til å utrede grønn konkurransekraft.

Fornuftig å stimulere til økt boligbygging

Regjeringen la mandag fram strategi for boligmarkedet og forskriftsfesting av krav til boliglån. – Det er positivt at regjeringen iverksetter tiltak som gjør det enklere, raskere og billigere å bygge bolig, sier adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar ti...

Byggeplass. Foto.
Tiltak som gjør det enklere, raskere og billigere å bygge er positivt.

Personlig økonomi inn i skolen

Ludvigsen-utvalget la i dag fram sin innstilling om fremtidens skole, og foreslår å styrke undervisningen om personlig økonomi og forbruk. Svært positive signaler, mener adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.

Skoleklasse. Foto
Utvalg går inn for mer undervisning om personlig økonomi i skolen

Svak vekst i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i løpet av mai ble utført 138,3 millioner kortkjøp, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av denne måneden handlet vi med betalingskortene for 49,4 milliarder kroner, en vekst på 2,2 prosent.

Resultater for bank og forsikring i første kvartal

Norske banker hadde et solid første kvartal, mens livs- og skadeforsikringsselskaper fikk en reduksjon i samlet resultat før skatt. Det viser Finanstilsynets ”Resultatrapport for finansinstitusjoner” for første kvartal 2015. 

Godt år for skadeforsikring

En oversikt over resultatene i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 18,6 milliarder kroner før skattekostnad for 2014. Dette er en resultatforbedring på 4,2 milliarder kr i forhold til 2013.

Kontaktmøte med Siv Jensen

Finans Norge var tirsdag i halvårlig kontaktmøte med finansminister Siv Jensen. –Et godt og konstruktivt møte, hvor vi fikk berørt flere viktige tema for næringen, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Finansnæringen forutsetning for utvikling og omstilling

– En sterk bank- og finansbransje er en forutsetning for økonomisk utvikling og omstilling av norsk økonomi. Finansnæringen har en indirekte virkning på all annen type næringsvirksomhet i Norge. Det slår Stortingets finanskomité fast i innstillingen til finansmarkedsmeldingen.

Støtter Produktivitetskommisjonen

Finans Norge støtter hovedtrekkene i Produktivitetskommisjonens analyser og vurderinger. Det går fram av en høringsuttalelse om kommisjonens innstilling.

Skadestatistikk 1. kvartal

Skadestatistikken for 1. kvartal viser at erstatningene for landbasert forsikring har økt med nesten åtte prosent fra 1. kvartal i fjor. Selv om brannerstatningene har gått ned, gjorde storm og lynnedslag mye skade i årets første måneder.

Færre innbrudd hittil i år

PRESSEMELDING: Det er langt færre forsikringsmeldte tyverier og innbrudd de tre første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge. 

Mann med brekkjern bryter opp dør. Foto.
Antallet innbrudd ned med 14 prosent i første kvartal.