Styringsrenten forblir uendret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styringsrenten forblir uendret

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Sentralbanken peker på at økonomien har utviklet seg om lag som ventet i senere tid, og at risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi er noe lavere enn tidligere. Samtidig understrekes det at et rentekutt i juni fortsatt er høyst aktuelt.

Bilde av Norges Bank

I forkant av rentebeslutningen har det vært mye usikkerhet knyttet til om det varslede rentekuttet fra sist møte ville komme nå i mai eller ved neste rentemøte i juni. Prognosene til markedsaktørene har vært rimelig jevnt fordelt mellom rentekutt og uendret rente. Det er særlig to tema som har vært diskutert i forkant av rentebeslutningen, det ene er effekten på norsk økonomi av lavere etterspørsel fra oljenæringen, det andre er den vedvarende veksten i boligmarkedet og husholdningenes gjeldsvekst.

Svakere vekst i norsk økonomi – husholdningenes etterspørsel holder seg oppe

Veksten i norsk økonomi er moderat og har avtatt noe det siste året. Den registrerte arbeidsledigheten har økt litt, men er fortsatt på et lavt og stabilt nivå. Vårens svake lønnsoppgjør tyder på at årets lønnsvekst blir meget lav. Lavere lønnsvekst svekker drivkreftene for inflasjonen fremover i tid. På den andre siden har husholdningenes etterspørsel holdt seg oppe, boligprisveksten har fortsatt og gjeldsveksten i husholdningene har økt noe de siste månedene. Den underliggende konsumprisveksten i norsk økonomi er rett i underkant av 2,5 prosent, og i tråd med sentralbankens anslag.

Positiv utvikling i oljeprisen

Oljeprisen falt markert i andre halvdel av fjoråret og var nede i under 50 USD/fatet i begynnelsen av 2015. Etter dette har oljeprisen steget til over 65 USD/fatet og mer enn Norges Bank la til grunn i mars. På pressekonferansen i forbindelse med offentliggjøring av rentebeslutningen påpekte sentralbanksjef Øystein Olsen at oljeprisoppgangen reduserer faren for en markant nedtur i norsk økonomi fremover i tid. Utviklingen i oljeprisen har samtidig en sterk påvirkning på valutakursen, og kronekursen har styrket seg i verdi de siste månedene. Den positive utviklingen i oljeprisen og kronekursen vil isolert sett redusere behovet for et rentekutt.

Internasjonalt

Hos våre handelspartnere er veksten fortsatt moderat. Det er imidlertid store forskjeller mellom landene. Sentralbanken anslår at veksten har vært noe lavere enn de tidligere har lagt opp til, mens utsiktene fremover ser ut til å være uendret. I en rekke land er prisveksten fortsatt svært lav eller negativ, noe som har ført til en svært ekspansiv pengepolitikk. Dette taler for et enda lavere rentenivå i Norge.