Ny markedsstatistikk i livsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny markedsstatistikk i livsforsikring

Finans Norges markedsstatistikk viser at selskapenes forsikringsforpliktelser totalt er 1 037 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Av dette utgjør 442 milliarder kroner kommunal kollektiv pensjon og 472 milliarder kroner privat kollektiv pensjon. 

I privat sektor utgjør 143 milliarder kroner forpliktelsene i aktive ytelsesordninger og 85 milliarder kroner i aktive innskuddsordninger.

Fordeling av forpliktelser i privat sektor. Beløp i tusen kroner

Fordeling av forpliktelser i privat sektor. Graf.

Mer i fripoliser

Finans Norges livsforsikringsstatistikk viser at selskapenes forsikringsforpliktelser knyttet til fripoliser ved utgangen av 2014 utgjør i underkant av 209 milliarder kroner. Dette er en økning på 16 prosent fra 2013. Omtrent 900 millioner kroner var ved utløpet av året knyttet opp mot fripoliser med investeringsvalg.

Pensjonskapitalbevis

Forpliktelsene knyttet til pensjonskapitalbevis utgjør 36 milliarder kroner. I figuren under fremkommer utviklingen av forpliktelsene for fripoliser og pensjonskapitalbevis for perioden 4.kvartal 2012 – 4.kvartal 2014, oppgitt i milliarder kroner.

Fripoliser er fullt betalte pensjonsrettigheter fra ytelsesbasert tjenestepensjon, mens pensjonskapitalbevis er oppspart saldo fra innskuddsbasert tjenestepensjon.

Brutto forfalt premie

Brutto forfalt premie for alle produkter er ved utgangen av 2014 på 92 milliarder kroner, hvorav privat kollektiv pensjon utgjør 33 milliarder kroner. Brutto forfalt premie innen kommunal sektor er på 40 milliarder kroner. I figuren under fremkommer prosentvis fordeling av brutto forfalt premie mellom de ulike produkttyper.