Markert fall i utlånsrenter ga lavere utlånsmargin

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markert fall i utlånsrenter ga lavere utlånsmargin

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 1. kvartal i år, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2015. Dette er i samsvar med fersk rentestatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at renten på nye boliglån i banker og kredittforetak falt 0,46 prosentpoeng i årets to første måneder. 

Økt låneetterspørsel

Undersøkelsen fra Norges Bank gjennomføres hvert kvartal. I tillegg til en fallende utlånsmargin, viser denne undersøkelsen at samlet låneetterspørsel fra husholdningene økte i 1. kvartal, og var noe høyere enn ventet. Bankene rapporterer imidlertid om uendret kredittpraksis overfor husholdningene. Etterspørselen etter fastrentelån økte betydelig, i følge undersøkelsen.

Størst rentefall for fastrentelån

Norges Banks undersøkelse samsvarer godt med rentestatistikk som SSB nylig publiserte. Den viser at renten på nye lån med pant i bolig fra et utvalg av banker og kredittforetak var 3,02 prosent ved utgangen av februar, en nedgang på 0,17 prosentpoeng i løpet av måneden og 0,46 prosentpoeng siden nyttår. Størst rentefall var det for fastrentelån, noe som kan forklare den økte populariteten som Norges Banks undersøkelse antyder.

Mest for nye boliglån

SSBs rentestatistikk viser at utlånsmarginen, gjennomsnittlig lånerente fratrukket pengemarkedsrenten NIBOR, for nye utlån med pant i bolig til husholdningene falt med 0,19 prosentpoeng til 1,65 prosentpoeng i februar alene. Siden nyttår har utlånsmarginen for nye boliglån falt med 0,32 prosentpoeng. Marginfallet har imidlertid vært lavere for alle boliglån sett under ett.