God og harmonisert regulering blir stadig viktigere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

God og harmonisert regulering blir stadig viktigere

– Det er ikke stor uenighet om de utfordringene Finanstilsynet presenterer i Finansielt Utsyn 2015. Gjeldsvekst og boligpriser er en del av dette bildet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Utfordringene knyttet til utformingen av kravene til banker og livsforsikrings- og pensjonsselskapene er noe norske myndigheter lett kan gjøre noe med. 

Bilde av Idar Kreutzer

Boligpriser og gjeldsvekst

– Høy realinntektsvekst har ført til at norske husholdninger tåler en høyere gjeldsbelastning. Dette viser analyser fra Norges Bank. Likevel er det uheldig om gjeldsveksten er klart høyere enn inntektsveksten over lang tid. Vi støtter derfor vurderingen av tiltak som kan bidra til en balansert utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning, sier Idar Kreutzer og fortsetter:

– Det er rom for å gjennomføre tiltak ved å endre dagens boliglånsretningslinjer og samtidig kunne videreføre en viss fleksibilitet overfor husholdninger med god betjeningsevne, mener Kreutzer. Langsiktige løsninger krever imidlertid tiltak for å løfte boligtilbudet.

Han presiserer at det er mangelen på boligbygging i pressområdene som er hovedutfordringen som må løses.

Må kunne sammenligne

Finanstilsynet peker på at bankene har bedret sin kapitaldekning det siste året gjennom at en betydelig del av resultatet for 2014 ble tilbakeholdt, og ikke utbetalt som utbytte til eierne.

– Norske banker har styrket sin kapitaldekning de siste årene og er blant de aller mest solide i Europa. Norske banker fremstår imidlertid med lavere soliditet som følge av ulik reguleringsteknikk og særnorske regler, sier Idar Kreutzer. Det kan gi økte finansieringskostnader for norske banker og dermed høyere renter for norske låntagere.

I forbindelse med fremleggelsen av rapporten viser Finanstilsynet en oversikt over ren kjernekapitaldekning i de største nordiske finanskonsern. Figuren illustrerer hvor store utslag ulik tilsynsfortolkning av et felles internasjonalt regelverk kan få. Slike nasjonale ulikheter er svært vanskelig å gjennomskue for ratingbyråer og investorer.

Forsikringsselskapene må ha levelige rammevilkår

Finans Norge er enige i Finanstilsynets beskrivelse av utfordringene livsforsikringsselskapene står overfor i dagens situasjon med lavt rentenivå, økende levealder og overgang til Solvens II.

– Vi har i lengre tid pekt på at endringer i reglene for fripoliser er nødvendig både for fripoliseinnehavere som får liten eller ingen regulering av sin alderspensjon og pensjonsleverandørene som skal oppfylle årlig avkastningsgarantier. Vi har som Finanstilsynet sett at antall fripoliser er klart økende. Dette vil bare forsterke utfordringene ytterligere, sier Kreutzer.

En enstemmig Banklovkommisjon foreslo i NOU 2013: 3 betydelige endringer i eksisterende fripolisekontrakter og gjorde samtidig en grundig vurdering av den lovmessige adgangen til slike endringer.

– Det er viktig at Finansdepartementet nå tar inn over seg hvilke konsekvenser dagens virksomhetsregler har for både pensjonsleverandører og for fripoliseinnehavere som ønsker å beholde sin garanterte alderspensjon, avslutter Kreutzer.

Finans Norge er også enige med Finanstilsynet i at overgangsreglene til Solvens II er svært viktige, særlig for livsforsikringsselskaper som har en høy andel fripoliser.

– Det er viktig at norske myndigheter ikke tolker overgangsreglene strengt og gir de et annet innhold enn det europeiske myndigheter har ment, avslutter Kreutzer.

 

– Det er mangelen på boligbygging i pressområdene som er hovedutfordringen som må løses.

- Idar Kreutzer

Adm.direktør Finans Norge