Utviklingen i livsforsikring i 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utviklingen i livsforsikring i 2014

Statistikk fra Finans Norge viser at i underkant av 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor ved utgangen av 2014 har tjenestepensjon. Av disse har om lag 1,2 millioner alderspensjon etter innskuddspensjonsloven (LOI) og 181 000 ytelsesbasert alderspensjon etter foretakspensjonsloven (LOF). I kommunal sektor er det om lag 463 000 ansatte som har ytelsesordninger. 

Kollektiv pensjon

Figuren under viser utviklingen i antall forsikrede i kollektive pensjonsordninger for perioden 2010 – 2014.

Utviklingen i antall forsikrede. Graf.

Fra ytelse til innskudd i privat sektor

I 2014 ble 629 ytelsesordninger omdannet til innskuddsordninger i privat sektor, mot 412 i 2013. Det innebærer at 34 000 arbeidstakere i 2014 fikk endret sin tjenestepensjonsordning fra ytelsesordning til innskuddsordning mot 18 000 året før. Figuren under viser utviklingen i omdanning fra ytelsesordning til innskuddsordning i privat sektor for perioden 2010 – 2014.

Omdanning fra ytelse til innskudd. Graf

Nye innskuddsgrenser

Fra 1. januar 2014 ble det innført nye grenser og maksimale innskuddssatser for innskuddspensjon. Fristen for å tilpasse seg de nye grensene er 31. desember 2016.

Ved utgangen av fjoråret var 35 266 avtaler tilpasset de nye grensene. Dette omfatter 294 000 arbeidstakere. Omtrent 30 prosent av disse har fått utvidet innskudd, men foreløpig har svært få valgt innskudd i henhold til de nye maksimale innskuddsgrensene.

Om lag 20 prosent av alle ansatte med innskuddsordninger, har nå en ordning relatert til de gamle maksimalsatsene. Videre har 42 prosent av arbeidstakere med  innskuddsordninger med 2 prosent innskudd i tråd med minstegrensen i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Flere fripoliser

Ved utgangen av 2014 var det ca. 890 000 fripoliser. Dette er en økning på om lag 11 prosent fra 2013. Lovreglene for fripoliser med investeringsvalg trådte i kraft 1. september 2014, og 2 740 av fripolisene er nå med investeringsvalg. Antall pensjonskapitalbevis er 1 136 038. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Individuell pensjonsforsikring

Det er i 2014 tegnet 70 376 individuelle pensjonsforsikringer, hvorav 3 177 avtaler er etter lov om individuell pensjonsordning og 67 199 er livrenter.

Individuell kapitalforsikring

Antall individuelle kapitalforsikringer er ved utgangen av 2014 om lag 995 000. Dette er en økning på 18 000 forsikringer fra 2013.