Uttak av alderspensjon i 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uttak av alderspensjon i 2014

Ved utgangen av 2014 hadde mer enn 263 000 alderspensjonister utbetalinger fra privat tjenestepensjon, noe som er en økning på 17 000 det siste året. Utbetalinger fra fripoliser utgjør 72 prosent, tilsvarende ca 190 500. Det viser Finans Norges statistikk over uttak av alderspensjon i privat sektor per utgangen av 2014. 

Eldre par på en benk. Illustrasjonsfoto

Utbetalingene av alderspensjon fra ytelsesordninger utgjorde pr. 31.12.2014 ca. 50 000, mens rundt 23 000 hadde alderspensjonsutbetaling fra innskuddsordninger og pensjonskapitalbevis.

Graf som viser fordelingen mellom ulike ordninger

17 000 nye i fjor

Antall nye alderspensjoner i 2014 er rundt 17 000, hvorav fripoliser utgjør i overkant av 10 200. I figuren under fremkommer fordelingen mellom de ulike ordningene innen privat tjenestepensjon:

Nye alderspensjonister i 2014 (antall)

Graf. Nye alderspensjonister i 2014

 

Aldersfordeling

Som tidligere år viser tallene at det er vanlig å ta ut alderspensjon fra privat tjenestepensjon samtidig som man slutter å arbeide. 

Stort sparebehov

Sett i sammenheng med vår nylige publiserte statistikk over erstatningsutbetaling, kan vi estimere en gjennomsnittlig årlig utbetaling av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger, tall i 1000 kroner:

Omtrent 500 000 personer har minimumsordning etter Lov om innskuddspensjon. Tallene over viser at utbetalingene fra disse ordningene er beskjedne, og at disse personene har et behov for å tilleggsspare til alderspensjon.

Det gjøres oppmerksom på at statistikken ikke omfatter tall fra Danica Pensjon.