Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Sentralbanken peker blant annet på at effekten på realøkonomien fra oljeprisfallet foreløpig er begrenset, samtidig som kronen har svekket seg betydelig og boligprisene fortsetter å øke. 

Utsiktene fremover er imidlertid svake og det legges opp til rentekutt i mai eller juni dersom utviklingen i økonomien blir som Norges Bank anslår.

Et ytterligere fall i rentene hos våre handelspartnere vil, gjennom en sterkere krone, isolert sett bidra til lavere prisvekst og aktivitet her hjemme og trekker dermed i retning av en lavere styringsrente. En ytterligere svekkelse av oljeprisen og utsikter til enda lavere oljeinvesteringer trekker også renten ned. Dette gjelder også lønnsveksten som er forventet å holde seg lav i tiden fremover. En markant svekkelse av kronen bidrar isolert sett til å løfte anslagene for styringsrenten.

Sterk pengepolitisk stimulans hos våre handelspartnere

Veksten hos våre handelspartnere forblir moderat og som anslått i sentralbankenes pengepolitiske rapport i desember. En rekke land sliter med svært lav inflasjon, noe som har fått stor effekt på utøvelsen av pengepolitikken. Blant annet har våre svenske naboer satt ned styringsrenten til -0,25 prosent og iverksatt kjøp av statsobligasjoner, den danske sentralbanken har kuttet innskuddsrenten til -0,75 prosent og den europeiske sentralbanken har iverksatt sitt aktivakjøpsprogram som nå inkluderer statsobligasjoner. Dette har ført til en ytterligere nedgang i langsiktige renter i de respektive områdene.

Svekkede utsikter for oljerelatert næring

Oljeprisen har falt kraftig siden i fjor sommer. Oppgangen som kom tidligere i år har i det siste snudd noe ned. Samtidig varsles det om nedgang i investeringsnivået de neste årene. Utviklingen gir oljerelatert næring store utfordringer og Norges Bank anslår nå at aktiviteten vil bli enda lavere enn det som tidligere er lagt til grunn. Imidlertid har de store effektene av denne utviklingen på realøkonomien foreløpig uteblitt. Det fleksible arbeidsmarkedet gjør at ledigheten fortsatt holder seg relativt stabil på et lavt nivå.

Oljeprisen har stor effekt på kronen og den markante nedgangen har således bidratt til å trekke kronen ned. En svakere krone er positivt for norsk eksportindustri og vil også bidra til økt inflasjon ettersom prisveksten på importerte varer øker. Utviklingen i kronekursen er en helt sentral faktor for å opprettholde dagens rentenivå.

Usikkerhet om Norges Banks anbefaling av motsyklisk buffer

Norges Bank mener at utviklingen i samlet kreditt isolert sett tyder på at finansielle ubalanser ikke har økt. Samtidig uttrykker Norges Bank at veksten i bolig- og næringseiendomspriser kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Beregnede referanseverdier for kravet er henholdsvis 0 og ¾ prosent i fjerde kvartal 2014.

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer ble i desember 2013 fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015. Norges Bank kan nå ha gitt råd til Finansdepartementet om at kravet bør økes. Dersom Norges Banks har anbefalt å holde motsyklisk buffer uendret, og veksten i eiendomsprisene holder seg oppe, slik at kredittveksten trekkes ytterligere opp, vil Norges Bank trolig i løpet av 2015 tilrå en skjerpelse av det motsykliske kapitalbufferkravet.