Tiltagende gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tiltagende gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,4 prosent i desember til 5,6 prosent i januar. Både gjeldsveksten til husholdninger og ikke-finansielle foretak var med på å dra opp veksten, men oppgangen var størst for sistnevnte. Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 659 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Videre løft i gjeldsveksten til de ikke-finansielle foretakene

Etter en fallende trend i kredittveksten siden 2012 for ikke-finansielle foretak har vi i senere tid sett at veksten har tiltatt. I januar steg tolvmånedersveksten med 0,4 prosentpoeng og ligger nå på 3,8 prosent.  De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 522 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Liten økning i husholdningenes gjeldsvekst

På tross av rapporter om høy vekst i boligpriser har husholdningens gjeldsvekst avtatt over en lengre periode. I januar steg imidlertid veksten på tolvmåneders basis med marginale 0,1 prosentpoeng til 6,2 prosent. Nivået på kredittveksten holder seg dermed noe over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker. Husholdningenes bruttogjeld var 2 727 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 717 milliarder kroner i januar. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med 0,2 prosentpoeng til 4,5 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet økte tolvmånedersveksten fra 12,4 prosent til 12,9 prosent i januar. Veksten i publikums sertifikatgjeld falt i samme måned ned fra 3,6 prosent til 1,6 prosent.