Gjennomføring av Solvens II

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjennomføring av Solvens II

Solvens II trer i kraft 1. januar 2016 og Finanstilsynet har utarbeidet et forslag til forskrift om gjennomføring av Solvens II i norsk rett. Finans Norge mener forslaget er gjennomarbeidet og grundig, men ser samtidig behov for endringer på viktige områder.

Finansdepartementet sendte i desember 2014 Finanstilsynets forslag til forskrift om gjennomføring av Solvens II i norsk rett på høring.

Forskriftsforslaget omfatter de deler av Solvens II-regelverket som ikke er foreslått gjennomført i ny lov om finansforetak og finanskonsern.

Andre viktige forhold

Finans Norge har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet. Foruten selve forskriftsforslaget kommenteres også forhold som ikke er direkte omfattet av høringen, men som Finans Norge mener er så viktige at det er nødvendig å omtale dem. Dette gjelder blant annet viktige elementer i Finanstilsynets brev til Finansdepartementet av 19. juni 2014 om utvalgte problemstillinger knyttet til gjennomføringen av Solvens II.

Finans Norges hovedbudskap i høringsuttalelsen

 • Det bør være adgang til å benytte den generelle overgangsbestemmelsen for tekniske avsetninger på nivå av homogene risikogrupper
 • Overgangsbestemmelsen for diskonteringsrenten bør kunne benyttes
 • Det er viktig å få klarlagt instruksen for Norsk Naturskadepool slik at medregning av naturskadefondene kan inngå i Solvens II-kapitalen
 • I et kortsiktig perspektiv må Garantiordningen i skadeforsikring klargjøres og endres slik at rammebetingelsene blir like som for utenlandske selskap som driver i Norge. Avsetningsplikten bør fjernes selv om ansvaret beholdes  
 • Det bør gis mulighet for en sømløs overgang for dagens minstekrav som tellende kapital uten at overgangen medfører en skattebelastning for skadeforsikringsselskapene     
 • Også aktiva med lignende kontantstrømegenskaper som obligasjoner må kunne benyttes i en eventuell matching-justering
 • Det er positivt at kapittel 3 og de kvalitative bestemmelsene i kapittel 2 i kapitalforvaltningsforskriftene foreslås opphevet for forsikringsforetak
 • Det er positivt at overgangsregelen for aksjerisiko er foreslått gjeldende også for aksjefond
 • Unntaket fra reglene om forsikringsgrupper må også gjelde bankforetak som er datterforetak av et holdingforetak i finanskonsern
 • Eksponeringer mot norske kommuner bør likestilles med eksponeringer mot den norske stat
 • Det er viktig med en rask (ti års) konvergensperiode for ekstrapoleringen av diskonteringsrenten