Advarer mot skatt på renter og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Advarer mot skatt på renter og forsikring

– Det er positivt at Scheel-utvalget foreslår bedriftsskatteregler som er mer på linje med bedriftsbeskatningen i andre land. Men å pålegge norske forbrukere å betale skatt på sine forsikringer og renter, slik utvalget i realiteten foreslår, er noe vi vil advare sterkt mot. Det er dårlig begrunnet, praktisk vanskelig å gjennomføre og i utakt med den internasjonale utviklingen, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. 

Finans Norge har nå levert sin høringsuttalelse til NOU 14:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Det er en omfattende uttalelse som drøfter de fleste av skatteutvalgets mange forslag, ikke minst de som direkte berører finansnæringen.

– Vi er særlig positiv til at det i mandatet så tydelig fremkommer at Norge må ha et skattesystem som er robust overfor den internasjonale utviklingen, hvilket i klartekst betyr at norske bedrifter ikke må oppleve norske skatteregler som et konkurransemessig handikapp. På en del punkter synes vi imidlertid ikke utvalget følger opp dette målet, sier Fåne.

Galt om finansielle tjenester

– Vi mener det ikke er godtgjort at det er fornuftig å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester. Begrunnelsen for forslaget, nemlig at det er overforbruk av finansielle tjenester i Norge, er ikke dokumentert eller sannsynliggjort. Samtidig vil innføring av en slik beskatning gi konsekvenser for næringsliv, privatpersoner og Norges konkurranseevne som ikke er vurdert eller utredet. Når man i tillegg en rekke ganger tidligere, både i Norge og andre land, har utredet dette spørsmålet og konkludert med at dette er praktisk vanskelig å gjennomføre, bør forslagene avvises, sier Fåne.

”Utvalgets utgangspunkt er at finansielle tjenester er lavere beskattet enn andre tjenester i samfunnet, noe som gir et overforbruk. Påstanden om et overforbruk av finansielle tjenester i Norge er imidlertid verken nærmere utdypet eller dokumentert. Finans Norge mener dette er en uriktig påstand. Det er ikke noe som tyder på at nordmenn har et generelt overforbruk av finansielle tjenester, og vi oppfatter heller ikke at myndighetene generelt mener det”, skriver Finans Norge i høringsuttalelsen.

– Det hadde vært veldig interessant å høre hva utvalget mener nordmenn overforbruker av finansielle tjenester. Mener de at vi kjøper for mange skadeforsikringer, bilforsikringer eller brannforsikringer, spør Fåne.

– Merverdiavgift på finansielle tjenester er vurdert en rekke ganger tidligere, og konklusjonen har hver gang vært at dette verken er formålstjenlig eller praktisk mulig. Heller ikke i EU er dette nå en aktuell problemstilling. Norge bør ikke innføre et eget avgiftsregime for finansielle tjenester som i tillegg blir svært vanskelig å gjennomføre rent praktisk. Vi mener dette strider mot formålet med den forestående omleggingen av det norske skattesystemet, sier Fåne.

Eierbeskatning i gal retning

Samtidig som Scheel-utvalget foreslår å redusere selskapsskatten, foreslås det en kraftig økning i skatt på eierskap. I realiteten går man opp til 41 prosent skatt på utbytte og aksjegevinster. - Dette er særdeles skjerpende og gir norske eiere en langt høyere skattebelastning for eierskap av f.eks. norske selskaper enn hva tilsvarende utlandske eiere vil måtte påregne. Denne usikkerheten og skjerpelsen vil kunne hemme direkte nye investeringer i norske bedrifter som nå trengs for å skape nyskaping og innovasjon, sier Fåne

Finans Norge hevder at vi risikerer at norske eiere over tid ikke vil kunne betale like mye som utlandske eiere for selskaper. Det vil igjen tilsi at norskbaserte eierskapsmiljøer over tid vil kunne redusere sin betydning. Dette er det motsatte av hva som burde være ønskelig - nemlig styrking av rammebetingelsene for norskbaserte eiere til det beste for norsk næringsliv over tid.

– Vi tror at vi snarest mulig bør få utredet som en oppfølging av Scheel-utvalget hvordan den samlede beskatningen på norsk eierskap fremstår ift. land som det er naturlig å sammenlikne seg med, sier Fåne.

Kutt i sparing?

Den nylig vedtatte pensjonsreformen, eierlinjen i boligpolitikken og myndighetenes ønske om at norske boligkjøpere skal ha tilstrekkelig med egenkapital til å tåle et boligprisfall, innebærer i praksis et langsiktig sparebehov blant husholdningene.

– Å fjerne BSU, slik utvalget foreslår, vil frata svært mange unge et effektivt redskap til å bygge egenkapital, og dermed redusere egen og samfunnets sårbarhet. Vi savner også skatteforslag som kan stimulere til sparing til egen pensjon, sier Fåne.

Likere beskatning av investeringer

Finans Norge forslår også at beskatning av bolig i Norge bør bli mer lik beskatningen av andre eiendeler og investeringer. Dette kan gjøres slik Scheel-utvalget foreslår, nemlig at alle eiendeler som inngår i formuesgrunnlaget verdsettes til 80 prosent. Finans Norge mener man også bør utrede en lav, statlig eiendomsskatt.

Finans Norge omtaler også en rekke andre forhold i sin høringsuttalelse, blant annet tidfesting av finansielle instrumenter, kildeskatt på renter, og begrensninger i rentefradraget. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no