Nyheter mars 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter mars 2015

Ti gode grunner til å forsikre barna

Barneforsikring er et forsikringsprodukt som mange har sterke meninger om. Noen mener at vi i Norge ikke trenger å forsikre barna våre ettersom vi har et offentlig helsevesen som prioriterer barn, og et godt stønadssystem. Andre mener at dersom et barn blir...

Baby. Illustrasjonsfoto
Mer enn halvparten av alle barn er forsikret.

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,6 prosent i januar til 5,4 prosent i februar. Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene bidro til å trekke ned, mens husholdningenes gjeldsvekst forble uendret. 

Riktig beslutning av Finansdepartementet

Finansdepartementet besluttet 27.3.15 at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet holdes uendret på 1 prosent fra 30.6.15, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet anbefalte at kravet bør økes til 1½ prosent med virkning fra 31.3.16.

Stor interesse rundt Økonomilappen.no

PRESSEMELDING: På to uker har over 20 000 besøkt den nye web-appen Økonomilappen.no for å lære mer om personlig økonomi. – Økonomilappen.no møter et behov og oppleves som nyttig, mener forbrukerminister Solveig Horne. 

Bilde av logoen til økonomilappen

Skadeforsikring i et nøtteskall

En ny brosjyre med statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring er klar. Brosjyren sammenfatter de viktigste tallene fra næringens felles markeds-, premie- og skadestatistikk. I tillegg er det regnskapsstatistikk som er hentet fra Statistisk Sentralbyrå...

Illustrasjon fra brosjyren "Statistikk og nøkkeltall i skadeforsikring 2015"

Solide resultater for bank og forsikring

Norske banker og forsikringsselskaper kunne melde om gode resultater i 2014, ifølge Finanstilsynets ”Resultatrapport for finansinstitusjoner 2014.” Banker og skadeforsikringsselskaper har økt sitt overskudd, mens det for livsforsikringsselskaper har blitt noe redusert. For sistnevnte peker Finanstilsynet på at det lave rentenivået gir store utfordringer med å møte...

Konkurransetilsynet om bankkonkurransen

Finans Norge har gjennomgått rapporten fra Konkurransetilsynet om konkurransen på boliglånsmarkedet, som ble offentliggjort sent tirsdag 24. mars. Her følger en oppsummering av de viktigste punktene i rapporten, og kommentarer til disse og til de fire...

Bilde av rapporten fra Konkurransetilsynet

Finansnæringen og samfunnet 2015

Finans Norges samfunnsregnskap for 2015 viser blant mye annet at konkurransen i skadeforsikringsmarkedet har ført til at de fire største selskapene over relativt få år har gått fra å ha 95 prosent av markedet til dagens ca. 70 prosent. Ved inngangen til 201...

Forsiden av publikasjonen. Foto.

Tilfredsstillende bankkonkurranse

PRESSEMELDING: Konkurransetilsynets rapport om konkurransen mellom bankene i boliglånsmarkedet legges fram i dag. Rapporten inneholder fire konkrete forslag for å styrke konkurransen om boliglånskundene.

Idar Kreutzer. Foto.

Foreslår ti punkter mot boligprisvekst

PRESSEMELDING: – Den kraftige boligprisveksten vi opplever vil ikke være bærekraftig over tid. Det er viktig for den enkelte låntager, og det er viktig for samfunnet som helhet. Det er derfor klokt å ta en grundig og gjennomtenkt diskusjon om hva vi kan gjø...

Stort hvitt hus. Foto.

Ser større risiko i boligmarkedet

PRESSEMELDING: Folk flest ser en høyere risiko i boligmarkedet i dag enn for et halvt år siden, viser en ny spørreundersøkelse. I september mente 55 prosent at risikoen var lav for et boligprisfall de neste fem år. Nå i mars er andelen sunket til 35 prosent...

Bilde: – Det er et sunnhetstegn at folk har nedjustert sine forventninger til fremtidig boligprisvekst, sier Idar Kreutzer i Finans Norge
– Det er et sunnhetstegn at folk har nedjustert sine forventninger til fremtidig boligprisvekst, sier Idar Kreutzer i Finans Norge

Gjennomføring av Solvens II

Solvens II trer i kraft 1. januar 2016 og Finanstilsynet har utarbeidet et forslag til forskrift om gjennomføring av Solvens II i norsk rett. Finans Norge mener forslaget er gjennomarbeidet og grundig, men ser samtidig behov for endringer på viktige områder.

Mobilbanken – den nye hverdagsbanken?

PRESSEMELDING: Både antallet nettbankbrukere og mobilbankbrukere har økt det siste året. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2015, som TNS Gallup har utført for Finans Norge. 3.7 millioner bruker nettbank og om lag halvparten av disse kundene benytter...

Bilde av en smarttelefon
Stadig fler bruker mobilbank som sin hverdagsbank

Utviklingen i livsforsikring i 2014

Statistikk fra Finans Norge viser at i underkant av 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor ved utgangen av 2014 har tjenestepensjon. Av disse har om lag 1,2 millioner alderspensjon etter innskuddspensjonsloven (LOI) og 181 000 ytelsesbasert alderspensjon etter foretakspensjonsloven (LOF). I kommunal sektor er det om lag 463 000 ansatte som har ytelsesordninger. 

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Sentralbanken peker blant annet på at effekten på realøkonomien fra oljeprisfallet foreløpig er begrenset, samtidig som kronen har svekket seg betydelig og boligprisene fortsetter å øke. 

Lånekrav vil ikke bremse boligprisene

PRESSEMELDING: – Finanstilsynet påpeker helt korrekt at utviklingen i boligprisene er etterspørseldrevet, og at tiltak for å begrense långivningen har liten effekt. Det er mangel på rimelige boliger i pressområdene som er problemet, ikke for enkel tilgang p...

Illustrasjonsbilde. Ung kvinne drømmer om bolig.
Unge nyutdannede vil rammes av de nye forslagene, mener Idar Kreutzer.

Advarer mot skatt på renter og forsikring

– Det er positivt at Scheel-utvalget foreslår bedriftsskatteregler som er mer på linje med bedriftsbeskatningen i andre land. Men å pålegge norske forbrukere å betale skatt på sine forsikringer og renter, slik utvalget i realiteten foreslår, er noe vi vil advare sterkt mot. Det er dårlig begrunnet, praktisk vanskelig å gjennomføre og i utakt med den internasjonale utviklinge...

Små endringer i sykefraværet

Det var små endringer i sykefraværet i finansnæringen i 2014. Det legemeldte fraværet hos arbeidsgivermedlemmene i Finans Norge ligger stabilt rundt 4 prosent.

Sykefravær fordelt på næring. Graf.

Dårlig kunnskap om personlig økonomi - ulikhetene forsterkes blant ungdom

PRESSEMELDING: 28 000 unge mellom 18 og 26 år har en eller flere betalingsanmerkninger, og kun fire av ti under 30 år forstår begrepet annuitetslån. – Finansnæringen forsøker å gjøre noe med den manglende kunnskapen om personlig økonomi hos ungdom, men vi...

Bilde fra styremøte i Finans Norge 12. mars 2015 der ungdom ga finanstoppene gode råd
GA FINANSTOPPER GODE RÅD: Martin Haukland, Trine Lind Vestli, Grunde Myhrer og Ina Trøan Berg fra Nydalen vgs ga Finans Norges styremedlemmer gode råd og innspill om hvordan næringen kan lære ungdom mer om personlig økonomi (foto: Nicholas Lundegard, Nordea)

Finansnæringen, en vekstnæring?

Finansforbundet arrangerer 8. april en konferanse om finansnæringens framtid. Bl.a. presenterer BI-professor Torger Reve en fersk rapport om vekstmulighetene for norsk finansnæring og DNB-sjef Rune Bjerke innleder om finansnæringens rolle i den norske omstillingen.

Svindler for stadig større beløp

Forsikringssvindlerne prøvde seg i fjor på rekordhøye svindelbeløp. 1,3 millioner kroner er gjennomsnittlig svindelbeløp knyttet til syke- og uføreprodukter. Det viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel. – Svindlerne tar en høy risiko, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. 

Kreutzer etterlyser felles innsats

– Norge bør ha ett stort felles prosjekt nå – det er å ruste Norge for fremtiden. Her må regjeringen, og alle partene i arbeidslivet arbeide sammen for å finne gode løsninger. NHOs kvartalsrapport viser at investeringslysten i næringslivet faller markant fr...

adm. direktør Idar Kreutzer. Foto.
– Lav investeringslyst må tas på alvor, mener Idar Kreutzer i Finans Norge.

Over en halv million byttet forsikringsselskap

PRESSEMELDING:  I 2014 byttet 560 000 kunder skadeforsikringsselskap, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup. Dette tilsvarer 14 prosent.  Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Finans Norge. 

Nesten åtte prosent vekst i kortbruk i februar

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i løpet av februar ble utført 119,3 millioner kortkjøp, en økning på 7,9 prosent sammenlignet med februar i fjor. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 40,2 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent.