Godt mottatt pilotprosjekt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Godt mottatt pilotprosjekt

– Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet. Det var dommen fra offentlige myndigheter da sluttrapporten fra pilotprosjektet om bruk av skadedata i kommunene ble presentert i januar. Pilotprosjektet, som er det første av sitt slag i verden, har undersøkt om skadedata forsikringsselskapene sitter på om flom, storm og naturskade kan brukes slik at kommunene blir bedre til å planlegge, og fatte bedre enkeltbeslutninger. På den måten ønsker man å unngå at kommunene fatter utbyggingsvedtak for områder som kan være særskilt utsatt for klimaendringer og naturskade. 

– Ti kommuner har deltatt i prosjektet og fått overført data fra tusenvis av skader. De konkluderer med at nytteverdien av dataene for dem er høy. De gir klart uttrykk for at de ønsker at prosjektet fortsetter, slik at alle kommuner i Norge får tilgang til disse dataene, forteller Mia Ebeltoft fra Finans Norge. Hun har ledet dette arbeidet fra finansnæringens side.

Liten oversikt

Norske kommuner sitter i dag på liten eller ingen oversikt over hvor forsikringsskader som følge av naturskader skjer. De kjenner i liten grad til hvilke områder som er mest sårbare. Det gjør imidlertid forsikringsselskapene fordi disse får innrapportert slike skader til seg.

–Tanken bak prosjektet er å se om vi kan forebygge skader på liv og eiendom, ved at kommunene kan ta hensyn til forsikringsnæringens skadedata før de setter i gang sin arealplanlegging og sine utbyggingsprosjekter, sier Ebeltoft.

 

Prosjektet har kommet i stand etter at er nasjonale myndigheter, forsikringsbransjen og kommunene har gått sammen, godt hjulpet av Norges beste klimaforskere. Det er Vestlandsforskning og NTNU Geo som har skrevet rapporten.

Konferanse

I januar møttes forsikringsbransjen, nasjonale myndigheter, direktorater, forskere, KS og pilotkommunene til diskusjon om funn og veien videre for pilotprosjektet. 

– Nasjonale myndigheter, som har delfinansiert prosjektet via Fremtidens Byer, sa de opplever prosjektet som svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet, men også at det skaper mer samarbeid på tvers innad i kommunen, noe som er helt nødvendig for å imøtekomme utfordringene med kommende ekstremnedbør, flommer og oversvømmelser i byer, forteller Ebeltoft.