Statistikker på livsforsikring og pensjon for 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statistikker på livsforsikring og pensjon for 2014

Samlede forsikringsforpliktelser hos Finans Norges medlemmer utgjorde 1 027 milliarder kroner ved årsskiftet. Det viser den foreløpige livstatistikken for 2014.

Nedgang i nytegning for individuell pensjonssparing

Den foreløpige markedsstatistikken fra Finans Norge ved utgangen av 2014 viser at det i fjor ble nytegnet individuelle pensjonsordninger (IPS) for rundt 33 millioner kroner. Dette er en nedgang på 42 prosent fra 2013. 


Samlet premie for individuell pensjonssparing er 341 millioner kroner for 2014, en økning på fem prosent sammenlignet med 2013.

Kollektiv pensjon

Når det gjelder privat tjenestepensjon, var brutto forfalt premie i 2014 om lag 33,4 milliarder kroner, hvorav innskuddspensjon utgjorde ca. 51 prosent. Premien for innskuddspensjon har nå passert premieinnbetaling for ytelsespensjon i privat sektor.

Utvikling i brutto forfalt premie i perioden 2010 – 2014 i privat sektor

For kommunal sektor utgjør brutto forfalt premie i 2014 40,3 milliarder kroner.

Nytegning av privat innskuddsbasert tjenestepensjon øker med 25 prosent fra 2013 til 2014. Nytegning av ytelsesbaserte tjenestepensjon falt med tre prosent i samme periode, og omfatter kun risikodekninger.

Forsikringsforpliktelsene knyttet til ytelsesbasert tjenestepensjon utgjør 74 prosent av forpliktelsene i privat tjenestepensjon (inkludert fripoliser og pensjonskapitalbevis). Dette utgjør 346 milliarder kroner. For kommunale ordninger er forpliktelsene 437 milliarder kroner.

Lov om tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2014, og åpner for et nytt alternativ til dagens innskuddsbaserte- og ytelsesbaserte tjenestepensjoner. Ved utgangen av 2014 var det ikke solgt pensjonsordninger etter lov om tjenestepensjon.

48 milliarder kroner utbetalt fra livsforsikring og pensjon

Tall fra Finans Norges statistikk over erstatningsdata viser at det i 2014 ble utbetalt 48 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjonsordninger i livsforsikringsselskapene, mot 46 milliarder i 2013.

 

Utbetalinger 2011 – 2014 fra Finans Norges medlemsselskaper

Figuren viser utviklingen i utbetalinger fra livsforsikring og pensjonsordninger i Finans Norges medlemsselskaper i perioden 2011 – 2014.

 

Fordeling av utbetalinger mellom ordninger

Økningen har vært størst for privat innskuddsbasert tjenestepensjon, med en økning i årlig pensjonsutbetaling på om lag 23 prosent i forhold til i 2013.

Fra ytelsesbaserte pensjonsordninger ble det i 2014 utbetalt 12,6 milliarder kroner, en økning på rundt 7 prosent fra året før, hvorav utbetalinger fra fripoliser var 6,9 milliarder kroner. Pensjonsutbetalingene fra fripoliser har økt med ca. 18 prosent sammenlignet med 2013.

Årlig utbetaling fra innskuddsbaserte pensjonsordninger har økt med om lag 23 prosent i 2014, og utgjør nå 8 prosent av pensjonsutbetalingene fra privat kollektiv pensjon.

For kommunal kollektiv pensjon økte utbetalingene med rundt 8 prosent.