Ønsker endringer i ny finansforetakslov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker endringer i ny finansforetakslov

Ny lov om finansforetak og finanskonsern er snart klar for behandling i Stortinget og finanskomiteen avholdt nylig høringsmøte.  – Vi er i store trekk fornøyd med utkastet til ny lov, men ser at det er behov for noen endringer og presiseringer. Blant annet ønsker vi å endre grensen for forsikringsselskapenes eierandel i selskaper som driver forsikringsfremmed virksomhet fra 15 til 50 prosent, sier Carl Flock, juridisk fagdirektør i Finans Norge.

Finanskomiteen avholdt tirsdag 6. januar høringsmøte der finansnæringen var invitert til å gi sine siste innspill. Finans Norge er i det alt vesentlige er fornøyd med utkastet til ny finansforetakslov. Loven innebærer en modernisering og forenkling av reguleringen av finansforetak og finanskonsern, men næringen ser at det likevel er behov for noen endringer og presiseringer:

  • Finansforetaksloven gjennomfører Solvens II i norsk rett, men viderefører likevel det særnorske kravet om at forsikringsselskaper ikke kan eie mer enn 15 prosent av selskap som driver forsikringsfremmed virksomhet. Dette forhindrer at selskapene kan bidra til finansieringen av infrastruktur. Denne grensen bør heves.
  • Reglene om verdipapirisering bør videreføres og moderniseres – ikke oppheves. Regelverket vil i så fall kunne åpne for og bidra til finansiering av næringslivet – som et supplement til ordinær bankfinansiering. Dette vil særlig kunne ha betydning i en situasjon med forverring i innenlandsk økonomi. 
  • Konsolideringsreglene for samarbeidende grupper av sparebanker bør klargjøres. Det må tydeliggjøres hvilke eierandeler som må konsolideres ved beregning av bankenes kapitalkrav og man må unngå at rapporteringskravene blir for omfattende.
  • Av konkurransemessige hensyn er det viktig at rammebetingelsene for finansforetaks adgang til å utkontraktere virksomhet ikke er vesentlig annerledes enn i andre land. Tilsvarende må nye krav til organisering av mindre finansforetak (bl.a. små sparebanker) være forholdsmessige ift. størrelse og risiko. Loven legger opp til strengere krav enn EUs minimums-krav. Det er et politisk spørsmål å ta stilling til om dette er hensiktsmessig.   
Etter planen skal lovforslaget avgis fra finanskomiteen 3. februar og vedtas i Stortinget medio februar.