Vil ha enklere administrasjon av ny uførepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil ha enklere administrasjon av ny uførepensjon

Finansdepartementet har nå foreslått nye regler om uførepensjon i privat sektor. I likhet med Banklovkommisjonen har departementet foreslått en ”nettoordning”, det vil si at uførepensjonen beregnes uavhengig av hva man får i uføretrygd fra folketrygden. Finans Norge støtter forslaget til ny uførepensjon, men påpeker at flere punkter bryter med Banklovkommisjonens forslag, og bør forbedres.

Finansdepartementet mener det skal være like maksimale rammer for hva man kan få utbetalt i uførepensjon i privat og offentlig sektor. Dette til tross for at ingen av høringsinstansene har tatt til orde for dette. Den maksimale rammen skal utregnes som en kombinasjon av prosentandel av lønn og kronetillegg.

– Dette fører til unødvendig kompliserte beregninger. Uførepensjonene fra offentlige og private ordninger kan likevel bli høyst forskjellig på grunn av ulikheter i regelverket, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz

Får ikke direkte tilgang

Finansdepartementet følger opp Banklovkommisjonens forslag om at det skal være adgang til å arbeide samtidig som man tar ut uførepensjon, og at uførepensjonen da skal avkortes. Finans Norge har gitt sin støtte til et slikt system men samtidig presisert viktigheten av at leverandørene da kan motta elektronisk og oppdatert informasjon om inntekt via A-ordningen. (A-ordningen er en løsning for bedriftenes innrapportering av lønn til flere offentlige instanser).

Departementet signaliserer at de ikke vil prioritere å utrede muligheter for tilgang til A-ordningen. Det legges dermed opp til at den enkelte uførepensjonist selv må innrapportere arbeidsinntekt. Dersom uførepensjonisten ikke gjør dette korrekt, vil han eller hun få utbetalt for mye fra sin private uførepensjon. Og selskapet må korrigere nivået på uførepensjonen i etterkant, når likningsinformasjon er tilgjengelig.  

Vi synes det er lite forbrukervennlig å pålegge uførepensjonister et slikt innrapporteringsansvar. Feil i innrapportering av lønnsinntekt kan føre til redusert uførepensjon året etter. Det kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte. Det er derfor viktig at Finansdepartementet prioriterer å utrede tilgang til lønnsinformasjon fra A-ordningen, slik Banklovkommisjonen tok til orde for. Dette vil også bidra til å gi rimeligere uførepensjonsordninger for bedriftene, sier Kierulf Prytz.

Følger ikke eget råd

Det er foreslått endringer i dagens løsning for midler som frigjøres når en ufør får økt sin arbeidsevne (reaktivering). I dag inngår frigjorte midler i risikoresultatet. Finansdepartementet foreslår i tillegg å fjerne leverandørens adgang til å gjøre en selvstendig vurdering av uføregraden, stikk i strid med et enstemmig forslag fra Banklovkommisjonen (hvor departementet selv er representert).

– Vi synes det er merkelig at departementet ikke har fulgt opp sitt eget råd fra Banklovkommisjonen, sier Kierulf Prytz.  

Finansdepartementet har også foreslått noen forenklinger og forbedringer i forhold til Banklovkommisjonens forslag. Blant annet skal det ikke være obligatorisk for bedriften å forsikre manglende uføretrygd fra folketrygden ved lavere uføregrad enn 50 prosent.

– Vi er også positive til at eksisterende uførepensjonsordninger skal avvikles i stedet for å samordnes med nye uførepensjonsordninger. Dette vil bidra til et enklere system, og medlemmenes opptjente uførerettigheter ivaretas da gjennom fripoliser, sier Kierulf Prytz.

Må få tid til overgang

Det er viktig at nye regler trer i kraft raskt. Finansdepartementet har signalisert at bedriftene vil gis tid til å avvikle eksisterende ordninger. Mange bedrifter er inne i prosesser med å endre sin pensjonsordning. Slike prosesser kan ta lang tid, og det er viktig at overgang til ny uførepensjon innfases over en tilstrekkelig lang periode til at uførepensjon kan inngå som en del av disse prosessene, mener Finans Norge.