Rentekutt fra Norges Bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rentekutt fra Norges Bank

Norges Bank besluttet å senke styringsrenten fra 1,50 prosent til 1,25 prosent på rentemøtet 11. desember. Rentekuttet kommer som følge av at oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Norges Bank legger i tillegg til grunn 50 prosent sannsynlighet for et ytterligere rentekutt neste år.

Lavere etterspørsel i norsk økonomi og mer moderat lønnsvekst bidrar sammen med rentefall ute til å trekke styringsrenten ned. Samtidig har kronen svekket seg markert, noe som isolert sett trekker i motsatt retning. Ifølge Thomson Reuters hadde kun 1 av 16 analytikere forventet et rentekutt på dette rentemøtet. 

Oljeprisfallet vil forsterke nedgangen

Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene. Den siste tiden har oljeprisen ligget rundt 70 dollar per fat. Det er om lag 35 prosent lavere enn gjennomsnittet for første halvår 2014. Norges Banks peker på at fallet i oljeprisen må ses i sammenheng med økt tilbud av olje, samtidig som lavere vekst i verdensøkonomien har ført til noe lavere etterspørsel. 

Fra oljeindustrien og leverandørindustrien til petroleumsnæringen meldes det nå om nedbemanning og kostnadskutt. Norges Bank har nedjustert sine anslag for oljeinvesteringer i 2015 fra -10 prosent i septemberrapporten til -15 prosent nå. Svakere utvikling i oljeindustrien vil også påvirke fastlandsøkonomien i økt grad fremover og kunne føre til høyere arbeidsledighet. 

Norges Bank har nedjustert sitt anslag for BNP-veksten i norsk økonomi neste år fra 2¼ prosent til 1½ prosent. Deretter ventes en gradvis oppgang i veksttakten. Arbeidsledigheten ventes å stige noe, men ikke til mer enn 4 prosent i 2016.

Usikkerhet i euroområdet

Veksten hos våre handelspartnere har vært moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport i september. Usikkerheten om utviklingen fremover er fortsatt stor, særlig i euroområdet. Norges Bank peker imidlertid på at for de fleste industriland vil bedrede kredittforhold, mindre stram finanspolitikk og fortsatt ekspansiv pengepolitikk kunne bidra til at veksten tar seg opp de nærmeste årene. 

I Sverige satte Riksbanken ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0 prosent i oktober, mens Den europeiske sentralbanken (ESB) kuttet styringsrenten til 0,05 prosent i september. ESB har i tillegg startet med kjøp av private obligasjoner og varslet at de vil iverksette ytterligere ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak dersom det blir nødvendig. 

Kronen har svekket seg markert. Målt ved den importveide kronekursen (I-44) er kronen nå over 7 prosent svakere enn ved forrige rapport.

Kravet om motsyklisk buffer holdes trolig uendret

Norges Bank mener finansielle ubalanser ikke lenger bygger seg opp, men at de kan øke videre dersom boligprisene fortsetter å vokse markert mer enn husholdningenes inntekter. Norges Bank har trolig gitt råd til Finansdepartementet om at det motsykliske kapitalbufferkravet bør holdes uendret. Kravet ble i desember i fjor fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015. Beregnede referanseverdier for kravet er henholdsvis 0 og ½ prosent i tredje kvartal 2014. Referanseverdien basert på den internasjonalt anbefalte metoden tilsier at satsen burde vært 0 prosent.