Ny veiledning om FATCA-reglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny veiledning om FATCA-reglene

Skattedirektoratet har publisert en oppdatert veiledning rettet mot finansielle institusjoner om deres plikter til å identifisere finansielle konti med amerikanske kontohavere og kontohavere etter de såkalte FATCA-reglene.

Den nye rapporteringen for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva tilhørende amerikanske kunder trådte i kraft sommeren 2014.

Reglene innfører krav til identifikasjon av slike kontoer, som skal rapporteres til Skattedirektoratet. For alle nye kunder skal det heretter innhentes en egenerklæring fra kunden om skatteplikt til USA. 

De norske reglene som gjennomfører FATCA-avtalen finnes i ligningsloven og en forskriften som gir detaljerte bestemmelser om blant annet plikter knyttet til identifisering og rapportering av ”amerikanske personer”.

Forskriften er ikke lett tilgjengelig og den nærmere veiledningen er derfor etterlengtet. I den nesten 50 sider lange rettledningen gis det nærmere omtale av bl.a. regelverkets virkeområde, herunder om hva som omfattes av finansielle institusjoner og finansielle konti, hvem som regnes som kontohavere mv.

Nærmere spesifikasjon for utfylling og innsending av likningsoppgaver for FATCA-rapportering vil bli publisert på www.skatteetaten.no/likningsoppgaver.