Kapitalkravene bidro til lavkonjunktur

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kapitalkravene bidro til lavkonjunktur

Skjerpede kapitalkrav til bankene var en av faktorene som bidro til å trekke norsk økonomi inn i en lavkonjunktur etter 2012. Nesten 1 av 5 medlemsbedrifter i NHO svarer at situasjonen i bank og finansmarkedet bidrar til å utsette/revurdere investeringer. Det fremgår av NHOs ”økonomisk overblikk” for fjerde kvartal, som ble fremlagt i dag. 

NHO rapporterer at næringer med stort innslag av små og mellomstore bedrifter, som reiseliv og bygg og anlegg, både er og har vært blant de mest berørte av svekket utlånskapasitet i bankene.

Anbefaler økt boligbygging

NHO gir uttrykk for at norsk økonomi ville vært tjent med en mer balansert utvikling i boligmarkedet. Den sterke boligprisveksten gir en omfordeling av formue fra yngre til eldre husholdninger, og den driver gjeldsveksten som svekker utsiktene for finansiell stabilitet. Ifølge NHO må det bygges langt flere boliger, i alt 700 000 nye boliger innen 20140, og utbyggingen må samordnes og konsentreres rundt kollektivknutepunkter. Boligmassens energieffektivitet bør også økes. 

– Finans Norge har tidligere anbefalt økt boligutbygging, og økte investeringer i infrastrukturutbygging. Vi deler derfor NHOs  synspunkter om at boligbyggingen bør økes, at planprosesser må gjøres mer effektive, at det bør gjennomføres tiltak for å redusere byggekostnadene og at samferdselsinvesteringer må prioriteres i pressområder, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.  

Veksten i norsk økonomi trekkes nå ned av fall i realinvesteringene, først og fremst på grunn av lavere petroleumsinvesteringer, og økte boliginvesteringer og infrastrukturinvesteringer ville ha motvirket aktivitetsfallet. 

Virkninger av kapitalkrav

NHO peker på at skjerpede kapitalkrav bidro til å trekke norsk økonomi inn i en lavkonjunktur etter 2012, i hovedsak gjennom at bankenes utlånspraksis generelt ble strammere overfor næringslivet, og spesielt ved at små og mellomstore bedrifter ble rammet siden de ikke kan hente lånefinansiering i verdipapirmarkedene. NHO rapporterer at næringer med stort innslag av små og mellomstore bedrifter, som reiseliv og bygg og anlegg, både er og har vært blant de mest berørte av svekket utlånskapasitet i bankene. 

Dette er virkninger som Finans Norge tidligere har pekt på. En norsk skjerpelse av kapitalkravene som hadde vært innrettet i harmoni med EUs bestemmelser – selv med tidligere innføring enn i EU – ville ha dempet den negative innvirkningen på norsk økonomi som NHO peker på. NHOs analyse tydeliggjør viktigheten av at norske myndigheter sørger for at internasjonale standarder for bankregulering får virkning i Norge, og at særnorske løsninger for innretting av krav avvikles, sier Fåne.