Finanstilsynet om godtgjørelsesforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet om godtgjørelsesforskriften

Endringer i godtgjørelsesforskriften trer i kraft 1. januar 2015. Finanstilsynet har nylig publisert et nytt rundskriv til forskriften som beskriver forskriftsendringene. Rundskrivet inneholder også en oppdatert omtale av hvem som skal anses som "ledende ansatte" og "vesentlige risikotakere".

Godtgjørelsesforskriften setter krav til godtgjørelsesordningene i finansforetak. Forskriften gjelder for finanskonsern, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Fra 1. januar 2015 gjøres følgende endringer i forskriften:

  • Det innføres det en bonusgrense på 100 prosent av fastlønn for ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og vesentlige risikotakere. Generalforsamlingen eller tilsvarende organ kan beslutte å øke bonusgrensen til 200 prosent etter nærmere prosedyrer. Bonustaket på 100/200 prosent gjelder ikke for forsikringsselskap, pensjonsforetak, holdingselskaper i forsikringskonsern, forvaltningsselskap for verdipapirfond og visse typer verdipapirforetak.
  • Mulighet for foretaket til å benytte en neddiskonteringsfaktor ved beregning av inntil 25 prosent av den variable godtgjørelsen, når denne utbetales i langsiktige instrumenter.

Gjeldende bonusgrense på 50 prosent av fastlønn for daglig leder og ledergruppen i banker videreføres.

Forskriftsendringene gjelder for bonusordninger som inngås, forlenges eller fornyes 1. januar 2015 eller senere.

Finanstilsynets nye rundskriv beskriver forskriftsendringene og erstatter rundskriv 11/2011.

Les rundskrivet hos Finanstilsynet