Solide banker og robuste låneporteføljer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Solide banker og robuste låneporteføljer

Rekordlave lånerenter og en god lønnsutvikling gjør at norske låntakere i dag lever godt med en historisk høy gjeldsbelastning. Det er imidlertid viktig, ikke minst overfor unge låntakere, å minne om at boligprisene faktisk kan falle og lånerentene stige, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

I rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014, som ble publisert i dag, peker Finanstilsynet på at andelen lån med middels og høy risiko har falt noe tilbake det siste året, mens andelen lån med lav risiko har økt.

– Godt kreditthåndverk i bankene og gjennomgående god utvikling i norsk økonomi gjør at bankenes boliglånsporteføljer i dag fremstår robuste, sier Idar Kreutzer.

Også i Norges banks rapport Finansiell stabilitet 2014, som ble utgitt forrige uke, viser sentralbankens analyse at andelen særlig risikoutsatt boliggjeld har vist en fallende tendens de siste årene, fra et i utgangspunktet lavt nivå.  Gjeld som holdes av husholdninger som både har høy gjeld, lav betalingsevne og dårlig pantesikkerhet, karakteriseres i denne sammenheng som særlig risikoutsatt. Volumet av denne typen gjeld er liten og har avtatt siden 2010, ifølge Norges Bank.

Økt belåningsgrad, men god betjeningsevne

Mens andelen innvilgede boliglån som overstiger 85 prosent av markedsverdi falt i årene etter at retningslinjene ble innført, viser årets undersøkelse en økning i høye belåningsgrader. Ikke minst blant kunder under 35 år som låner til kjøp av bolig. Finanstilsynet mener denne utviklingen gir grunn til bekymring, men påpeker samtidig at lånekundene gjennomgående har god betjeningsevne og at det ved høye belåningsgrader i hovedsak foreligger tilleggssikkerhet og/eller særskilt forsvarlighetsvurdering.

– I en tid da stigende boligpriser og lave renter synes å ha festet seg som en permanent forventning, er det viktig at bankene understreker overfor låntakerne effektene av en svakere utvikling. Vi skal ikke lenger tilbake en syv år tilbake i tid for å finne et markert boligprisfall og lånerenter på helt andre nivåer enn i dag, sier Kreutzer.

Samtidig understreker han at rekordlave lånerenter og en god lønnsutvikling gjør at norske låntakere i dag lever godt med en historisk høy gjeldsbelastning.

Solide norske banker

Finanstilsynet peker på at bankene har god inntjening og at kapitaldekningen er bedret de siste årene.

– Dette er en vurdering vi støtter. Norske banker er blant de mest solide i Europa, understreker Idar Kreutzer.