Flere hvitvaskingstips fra finansinstitusjonene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere hvitvaskingstips fra finansinstitusjonene

Pressemelding: Finansinstitusjonene avdekker stadig flere mistenkelige transaksjoner som de sender rapporter om til Økokrim. Hittil i år har tallet på rapporter om mistenkelige transaksjoner gått opp med til sammen 37 prosent til 4891, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra ØKOKRIM.

Rapportene kommer både fra banker og andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.

Rapportene inneholder informasjon om pengespor som kan være avgjørende brikker i arbeidet med å avdekke kriminalitet.

– Det er ingen tvil om at disse rapportene ofte kommer til nytte i straffesaker, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i ØKOKRIM.

Finansinstitusjonene kan bli både offer og forsøkt brukt som verktøy av kriminelle som prøver å hvitvaske penger.  Finansinstitusjonene har av den grunn en sentral og viktig rolle i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

Hvitvaskingsloven stiller strenge krav til finansinstitusjonene og de er pålagt å ha et effektivt system for å forebygge og avdekke hvitvasking.

– Dette arbeidet er en viktig del av finansnæringens samfunnsansvar, sier advokat og fagsjef i Finans Norge, Else-Cathrine Lund.

Nytt regelverk

Hvitvaskingsmetodene er i kontinuerlig endring og utvikling, og kriminell virksomhet begås av alt fra enkeltpersoner til organiserte internasjonale kriminelle miljøer som kjenner det finansielle systemet godt. 

Et risikobasert regelverk som ble innført i 2009 pålegger virksomhetene å ha kjennskap til hvor hvitvaskingsrisikoen er størst og deretter utvikle rutiner og tiltak for å forebygge hvitvasking.

Samles for å lære

I samarbeid med ØKOKRIM og Finanstilsynet, arrangerer Finans Norge nå i november Hvitvaskingskonferansen, en årlig fagkonferanse om økonomisk kriminalitet. Hensikten er blant annet å utveksle kunnskap om regelverket og om aktuelle hvitvaskingsmetoder som de kriminelle bruker.

I nær fremtid kommer norske finansinstitusjoner til å møte ytterligere krav som følge av internasjonale forpliktelser.

– Det nye regelverket, som blant annet kommer i form av et nytt EU- direktiv, stiller store krav til finansnæringen. Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med myndighetene for å utvikle det nye regelverket og tilrettelegge for at kravene som stilles følges opp på en god måte, sier Lund i Finans Norge.