Støtter mer fleksible regler om arbeidstid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter mer fleksible regler om arbeidstid

Finans Norge støtter at det innføres mer fleksible regler om arbeidstid. – Kundeadferden har endret seg vesentlig de senere årene ved at det forventes at finanstjenester er tilgjengelig via nett og kundeservice større deler av døgnet, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.  Han mener dagens arbeidstidsregler legger for stramme rammer for lengde og plassering av arbeidstiden. Finans Norge støtter derfor Arbeids- og sosialdepartementets forslag om et mer fleksibelt regelverk. 

Arbeids- og sosialdepartementet sendte før sommeren på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med to høringsfrister. Finans Norge avga sin første høringsuttalelse 25. september. Denne omhandlet endringer i reglene om midlertidig ansatte, innleie fra vikarbyrå og kollektiv søksmålsrett for fagforeninger vedrørende påstått ulovlig innleie.

Det andre høringssvaret vedrører departementets forslag til endringer i arbeidstidsregler, aldersgrenser og straffebestemmelser for brudd på arbeidsmiljøloven. 

Mer fleksible arbeidstidsregler
– Kundeadferden har endret seg vesentlig de senere årene ved at det forventes at finanstjenester er tilgjengelig via nett og kundeservice større deler av døgnet, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.  Han mener dagens arbeidstidsregler legger for stramme rammer for lengde og plassering av arbeidstiden. Finans Norge støtter derfor departementets forslag om mer fleksibelt regelverk. 

Dette gjelder:

  • Videre rammer for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid.
  • Økt kompetanse til arbeidstilsynet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.
  • Økte overtidsrammer.
  • Endret omregningsbrøk for hjemmevakt.
  • Klargjøring av reglene for søn- og helgedagsarbeid samt gi arbeidsgiver adgang til ensidig å organisere slikt arbeid når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov.

Dessuten påpeker Finans Norge i sin høringsuttalelse at grensene for nattarbeid bør forskyves fra i dag kl. 21 til kl. 23.00, hvilket fortsatt ligger innenfor EUs arbeidstidsdirektiv. 

Aldersgrenser

Finans Norge ønsker å beholde adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Dette sikrer en verdig avgang og det praktiseres i de fleste finansbedrifter.

– Aldersgrensen er kombinert med gode tjenestepensjonsordninger. En heving av grensene vil ikke gi særlig utslag på sysselsettingen blant de eldre, fordi avgangen ut av arbeidslivet skjer for de fleste ved langt lavere alder. Finans Norge foreslår likevel å oppheve kravet til konsekvent praktisering, slik at ansatte kan fortsette ut over 67 år dersom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker er enige om det. En slik endring vil bidra til å oppfylle både arbeidsgivernes og arbeidstakernes ønsker, sier Asker. 

Straffebestemmelser

Finans Norge støtter forslaget om å avskaffe straffeansvaret knyttet til brudd på nærmere angitte regler i arbeidsmiljøloven. Dette gjelder strafferegler som ikke har vært håndhevet, idet brudd på reglene i all hovedsak forfølges sivilrettslig.

– Forslaget om å øke strafferammene for brudd på gjenstående straffebelagte regler støttes ikke, idet de eksisterende rammer for fengselsstraff ikke utnyttes av påtalemyndighet og domstoler, sier Asker.