Støtter bruk av utenlandsk valuta som likviditetsreserve

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter bruk av utenlandsk valuta som likviditetsreserve

Norges Bank gir i rapporten Finansiell stabilitet 2014 anbefalinger om krav til bankenes likviditet og informasjon som bør publiseres. – Finans Norge deler Norges Banks vurdering av at det kommende likviditetskravet LCR bør kunne oppfylles også med likviditet i utenlandsk valuta, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Han mener at dette er nødvendig med tanke på det begrensede volum av likvider i norske kroner, og at det er hensiktmessig både for de virksomheter som blir underlagt LCR-kravet og markedets funksjonsmåte generelt. 

– Utenlandske obligasjoner i likviditetsreserven vil etter vår vurderinger også være en styrke med tanke på å avhende obligasjoner i en eventuell innenlands stressituasjon, sier Kreutzer. 

Må harmoniseres

–  Finans Norge legger til grunn at både regulatoriske minstekrav til likviditet og finansiering og krav til rapportering og publisering av informasjon utformes i harmoni med det som skal være felles regler for hele EØS-området, sier Kreutzer.

Husholdningene bør ta høyde for økte lånekostnader

Kreutzer understreker at rekordlave lånerenter og en god lønnsutvikling gjør at norske låntakere i dag lever godt med en historisk høy gjeldsbelastning.

– Men vi gjør alle klokt i å ta høyde for at rentene kan øke og at lønnsveksten kan bli lavere. Dette tilsier forsiktige vurderinger av husholdningene ved nye låneopptak. 

Robuste låneporteføljer

I rapporten Finansiell stabilitet 2014 fremholder Norges Bank at gjelden i husholdningene er på et høyt nivå, noe som gjør husholdningene mer sårbare overfor renteøkninger. Samtidig viser sentralbankens analyse at andelen særlig risikoutsatt boliggjeld har vist en fallende tendens de siste årene, fra et i utgangspunktet lavt nivå. Gjeld som holdes av husholdninger som både har høy gjeld, lav betalingsevne og dårlig pantesikkerhet, karakterisert som særlig risikoutsatt. Volumet av denne typen gjeld er liten og har avtatt siden 2010, heter det i rapporten som ble publisert i dag. 

– Godt kreditthåndverk i bankene og gjennomgående god utvikling i norsk økonomi gjør at bankenes boliglånsporteføljer i dag fremstår svært robuste, noe også Norges Banks analyse tydelig viser, avslutter Idar Kreutzer.