OMF akseptert som beste likviditet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

OMF akseptert som beste likviditet

Nye EU-regler på likviditetsområdet, Liquidity Coverage Requirement (LCR), ble offentliggjort av EU-kommisjonen 10. oktober. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) oppnår status nær på linje med statsobligasjoner. Den endelige bekreftelsen på at OMF kan benyttes er meget viktig for norske bankers mulighet til å oppfylle likviditetskravet, sier fagdirektør Erik Johansen i Finans Norge.

LCR er sentralt i det nye felleseuropeiske kapitaldekningsregelverket CRD IV/CRR som trådte i kraft i EU fra 1. januar i år. Regelverket stiller strenge krav til hvilke aktiva banker kan holde for å være rustet mot perioder med begrenset tilgang til kapitalmarkedet, slik tilfellet var i 2008/2009. Likviditetsbeholdningene skal bestå av svært likvide aktiva med lav kredittrisiko, og skal dekke institusjonenes netto likviditetsutgang over en periode på 30 dager med betydelig markedsuro.

– At europeiske myndigheter har valgt å tillate visse OMF som likviditet av beste type understreker betydningen instrumentet har fått i Europa som en robust kilde for langsiktig finansiering. Avgjørelsen har vært spesielt viktig i Norge hvor statspapirmarkedet er for lite for å kunne dekke bankenes behov for likvide papirer under det nye regimet, sier Johansen.

– Faglig sett er det en klok beslutning som nå er tatt, da det både er lav kredittrisiko og den faktiske likviditeten i instrumentet som har vært avgjørende. Samtidig tillater inkludering av OMF en mulighet for å oppnå større diversifisering i bankenes likviditetsporteføljer, sier Erik Johansen.