Nytt likviditetskrav fastsatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt likviditetskrav fastsatt

Detaljene i det europeiske likviditetskravet, Liquidity Coverage Requirement (LCR) ble 10.10.2014 offentliggjort av EU-kommisjonen gjennom en kommisjonsforordning. Regelverket bygger på Baselkomiteens anbefalinger i Basel III og vil tre i kraft i EU fra 1. oktober 2015.

LCR stiller strenge krav til bankenes likviditetsbeholdninger for å gjøre dem mer robuste mot stressperioder i penge- og kapitalmarkedene, hvor man typisk opplever en økning i utbetalinger kombinert med begrenset tilgang til likviditet. Likviditetsbeholdningene skal bestå av svært likvide aktiva med lav kredittrisiko, og skal dekke institusjonenes netto likviditetsutgang over en periode på 30 dager med betydelig markedsuro.

Reglene er en sentral del av det nye europeiske kapitaldekningsregelverket CRD IV/CRR og utgjør første del av de nye kvantitative kravene på likviditetsområdet. LCR vil etter hvert følges opp av et mer langsiktig likviditetskrav, Net Stable Funding Ratio, som fortsatt er under vurdering.

Innfasingen av LCR vil starte fra 1. oktober 2015 (60 prosent) og være fullt implementert fra 1. januar 2018.

Likvide aktiva

Kommisjonsforordningen definerer hvilke aktivaklasser som kan inngå i likviditetsbeholdningene, regler for beregning av inn- og utbetalinger, definering av stresscenarioer, samt innfasingsperiode.

Godkjente aktiva deles inn i to klasser (Level 1 og 2) basert på kredittkvalitet og likviditet, hvor beholdningen av Level 1-instrumenter (beste type) skal utgjøre minimum 60 prosent av beholdningen. Private obligasjoner, herunder covered bonds (OMF i Norge), har i Baselkomiteens anbefalinger ikke vært inkludert i Level 1. I Europa, hvor covered bonds utgjør en viktig og betydelig andel av kapitalmarkedene, har behandlingen av denne type instrumenter i det europeiske regelverket derfor vært en sentral problemstilling.

De endelige europeiske LCR-reglene gir bankene anledning til å inkludere visse covered bonds i beste likviditetskategori for inntil 70 prosent av beholdningen. EU-kommisjonens vilje til å avvike fra Basel-standarden understreker betydningen covered bonds har fått i Europa som en robust kilde for langsiktig finansiering. Avgjørelsen er av særlig stor betydning for norske bankers mulighet til å oppfylle kravet på grunn av det lave volumet av statspapirer i det norske markedet.

Kategoriseringen av de ulike aktivaene baseres på krav til bl.a. rating og volum. For at covered bonds skal kunne inngå i level 1 stilles det minimumskrav til rating tilsvarende risikoklasse 1 og utestående volum på EUR 500 millioner. For level 2 er kravet risikoklasse 2 og EUR 250 millioner. Overpantsettelsen må være på hhv. 2 og 7 prosent. Dette kravet reduseres imidlertid til 2 prosent i level 2 i tilfeller hvor ratingen, men ikke volumkravet kvalifiserer for level 1. I både level 1 og 2 må papirene oppfylle krav iht. UCITS og CRR. Blant annet skal sikkerhetsmassens eksponering mot institusjoner være begrenset til bestemmelsene i CRR artikkel 129(1)(c), samtidig som transparenskravet i CRR artikkel 129(7) skal være oppfylt.

Beregning av netto likviditetsutgang

Kravet til bankenes likviditetsbeholdninger bestemmes av netto likviditetsutgang (summen av utbetalinger minus summen av innbetalinger), beregnet over en periode på 30 dager i et stresscenario. For å sikre at bankene alltid holder en minimumsbuffer er det for beregningsformål satt et tak for innbetalinger på maksimalt 75 prosent av utbetalinger.

Summen av utbetalinger beregnes ved å multiplisere ulike balanseposter med en forventet uttaksfaktor gitt av kommisjonsforordningen. Eksempelvis er faktoren for innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak 5 eller 10 prosent avhengig av hvorvidt innskuddene er dekket av en innskuddsgarantiordning. Mer ustabile innskudd, herunder operasjonelle innskudd og innskudd fra ikke-finansielle kunder, vektes hhv 25 og 40 prosent.

Summen av innbetalinger utgjør kontraktsfestede innbetalinger over 30 dager. Utgangspunktet er at innbetalingene vektes 100 prosent, men det benyttes likevel avkortninger for visse motparter. Eksempelvis er avkortningen for ikke-finansielle kunder satt til 50 prosent.

Inndeling av aktiva i Level 1 og Level 2 A/B
 

 Level 1

Aktivaklasse

Min. haircut

Krav

Kontanter

0 %

 

Eksponeringer mot sentralbanker

0 %

 

Statobligasjoner (EU/EØS)

0 %

 

Statsobligasjoner 3.land

0 %

Rating ECAI 1

Covered Bonds (EU/EØS)

7 %

Rating ECAI 1 (rw=10%)

EUR 500m

OC>2%

UCITS 52(4) eller CRR 129(4)/(5)

CRR 129 (1)(c) og CRR 129 (7)

 

 Level 2A

Aktivaklasse

Min. haircut

Krav

Statobligasjoner (EU/EØS+3.land) med rw=20%

15 %

 

Covered Bonds (EU/EØS)

15 %

Rating ECAI 2 (rw=20%)

EUR 250m

OC>7%

OC>2% dersom ECAI 1

UCITS 52(4) eller CRR 129(4)/(5)

CRR 129 (1)(c) og CRR 129 (7)

Covered Bonds (3.land)

15 %

Rating ECAI 1 (rw=10%)

Krav til nasjonalt regelverk

OC>7%

CRR 129 (1)(c) og CRR 129 (7)

Foretaksobligasjoner

15 %

ECAI 1

EUR 250m

Maks løpetid 10 år

 

Level 2B

Aktivaklasse

Min. haircut

Krav

Asset backed securities

25% / 35 %

Delegated act Art 13

Foretaksobligasjoner

50 %

ECAI 3

EUR 250m

Maks løpetid 10 år

Aksjer

50 %

Part of major stock index

Uratede Covered Bonds

30 %

OC>10 %

OC må offentliggjøres på månedsbasis

Underliggende aktiva: maks rw=35%

EUR 250m

UCITS 52(4) eller CRR 129(4)/(5)

CRR 129 (1)(c) og CRR 129 (7)